dnes je 12.7.2024

Input:

č. 2960/2014 Sb. NSS, Správní trestání: hospodárnost řízení

č. 2960/2014 Sb. NSS
Správní trestání: hospodárnost řízení
k § 6 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Správní orgán je povinen vést řízení o správním deliktu bez ohledu na to, zda případný výnos v podobě uložené pokuty převýší náklady, které správní orgán na vedení takového řízení vynaložil (§ 6 odst. 2 správního řádu z roku 2004).
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 5. 2013, čj. 9 A 19/2010-49) *)
Věc: Akciová společnost T-Mobile Czech Republic proti Českému telekomunikačnímu úřadu o uložení pokuty.

Žalovaný svým rozhodnutím ze dne 23.3.2009 uložil žalobkyni pokutu ve výši 10 000 Kč. V odůvodnění svého rozhodnutí žalovaný uvedl, že v průběhu správního řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za veřejně dostupnou službu elektronických komunikací za zúčtovací období od 20. 2. 2007 do 19. 3. 2007, jejímž účastníkem byl Jan Z., žalovaný zjistil, že reklamaci uplatněnou dne 21. 5.2007 za období od 20. 3.2007 do 19. 4. 2007 žalobkyně vyřídila až dne 13. 12. 2007. Žalovaný rozhodl, že žalobkyně se dopustila správního deliktu uvedeného v § 118 odst. 8 písm. g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jelikož nevyřídila reklamaci Jana Z. ve lhůtě stanovené v § 64 odst. 10 citovaného zákona.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného rozklad. Předseda žalovaného svým rozhodnutím ze dne 30. 11. 2009 změnil výrok původního rozhodnutí tak, že žalobkyně porušila § 64 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích, jelikož reklamaci na vyúčtování ceny za veřejně dostupnou službu elektronických komunikacích podanou dne 21. 5. 2007 podle § 64 odst. 8 téhož zákona vyřídila až dne 13. 12. 2007, tedy po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty pro vyřízení reklamace ode dne jejího doručení. Uvedeným jednáním se žalobkyně dopustila správního deliktu podle § 118 odst. 8 písm. g) zákona o elektronických komunikacích, za který jí byla podle § 118 odst. 12 téhož zákona uložena pokuta ve výši 10 000 Kč.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Městského soudu v Praze, ve které předně uvedla, že dne 26. 4. 2007 obdržela písemnou stížnost Jana Z. týkající se vyúčtování za období od 20. 2. 2007 do 19. 3. 2007. Na tuto stížnost žalobkyně odpověděla dne 30. 4. 2007 s tím, že vyúčtování je správné a všechny vyúčtované služby byly prokazatelně využity. Na tuto odpověď žalované reagoval Jan Z. svým vyjádřením ze dne 18. 5. 2007, které mimo jiné obsahovalo i další stížnost týkající se poskytování služby GPRS, a to konkrétně způsob účtování ve vyúčtování za období od 20. 3. 2007 do 19. 4. 2007. Stížnost se týkala částky 10 Kč. Na toto vyjádření reagovala žalobkyně svým dopisem ze dne 4. 6. 2007, ve kterém se však k tomuto bodu stížnosti nedopatřením nevyjádřila, jelikož se zaměřila na ostatní tvrzení Jana Z. Po zjištění těchto skutečností žalobkyně zaslala Janu Z. dne 13. 12. 2007 dopis s omluvou a částku 10 Kč mu bez dalšího vrátila.
Žalobkyně namítla, že uložení sankce za výše popsaný správní delikt ve výši 10 000 Kč, tzn. ve výši tisícinásobku částky, o kterou ve věci reálně šlo, je vzhledem k uvedeným okolnostem případu
Nahrávám...
Nahrávám...