dnes je 5.12.2023

Input:

č. 2984/2014 Sb. NSS; Veřejnoprávní smlouvy: smlouva o poskytnutí účelové dotace; spory z veřejnoprávních smluv

č. 2984/2014 Sb. NSS
Veřejnoprávní smlouvy: smlouva o poskytnutí účelové dotace; spory z veřejnoprávních smluv
k § 141 a § 169 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Smlouva o poskytnutí účelové dotace uzavřená mezi regionální radou regionu soudržnosti a příjemcem dotace je veřejnoprávní smlouvou. V případě námitky porušení smlouvy, nesouhlasu s jejím výkladem nebo při neplnění smlouvy samotné je ochrana kterékoliv smluvní strany poskytována prostřednictvím sporu z veřejnoprávní smlouvy dle § 169 správního řádu z roku 2004 ve spojení s § 141 téhož zákona, který iniciuje ta ze stran, která nesouhlasí s postupem druhé smluvní strany.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 11. 2013, čj. 9 Afs 38/2013-53)
Prejudikatura: č. 1444/2008 Sb. NSS a č. 1675/2008 Sb. NSS.
Věc: Město Hluboká nad Vltavou proti Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad o dotaci, o kasační stížnosti žalované.

Oznámením ze dne 20. 9. 2012 žalovaná žalobce informovala o krácení finančních prostředků dotace (dále jen „oznámení o krácení dotace“), poskytnuté na základě Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad (dále jen „smlouva o poskytnutí dotace“), uzavřené mezi žalobcem a žalovanou dne 7. 2. 2011.
Žalobce podal proti tomuto oznámení správní žalobu u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který ji rozhodnutím ze dne 11. 4. 2013, čj. 10 A 3/2013-48, odmítl jako předčasnou a věc postoupil Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k projednání v odvolacím řízení. Krajský soud v odůvodnění svého rozhodnutí zaujal názor, že žalovaná naplňuje znaky správního orgánu, jak byly definovány v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2008, čj. 4 Ans 9/2007-197, č. 1717/2008 Sb. NSS, neboť byla zřízena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, je právnickou osobou a její činnost je financována ze státního rozpočtu a finančních prostředků Evropské unie.
Vztah vzniklý poskytnutím dotace označil krajský soud za vztah veřejnoprávní a poskytnuté dotace za dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů, které jsou dle § 3 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), tzv. jinými prostředky státu. Rozhodování o nich proto patří do oblasti veřejné správy.
Oznámení o krácení dotace dle krajského soudu určitým způsobem negativně ovlivňuje sféru žalobce, neboť v souvislosti s krácením dotace mu vznikají další povinnosti, související se zajištěním úhrady zbývající části projektu, čímž dochází k negativnímu projevu v jeho právní sféře, a proto se, ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 1. 2013, čj. 7 As 173/2012-44, jedná o rozhodnutí způsobilé k přezkumu dle § 65 odst. 1 s. ř. s., a lze na něj aplikovat obecné předpisy vztahující se ke správnímu řízení.
Krajský soud dále uvedl, že dle § 169 odst. 1 písm. d) správního řádu rozhoduje spory z veřejnoprávní smlouvy „správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který je stranou veřejnoprávní smlouvy“. Dle obsahu spisu stěžovatelka vyřídila odvolání žalobce ze dne 7.12. 2012 pouhým „Vyrozuměním k odvolání“ ze dne 19.12. 2012, a
Nahrávám...
Nahrávám...