dnes je 19.6.2024

Input:

č. 2987/2014 Sb. NSS, Pobyt cizinců: účinky rozhodnutí o správním vyhoštění

č. 2987/2014 Sb. NSS
Pobyt cizinců: účinky rozhodnutí o správním vyhoštění
k § 114 odst. 4, § 118 odst. 1, § 124 a § 154 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 151/2002 Sb., č. 217/2002 Sb., č. 428/2005 Sb., č. 170/2007 Sb. č. 379/2007 Sb. a č. 427/2010 Sb. (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
k § 99 a § 100 odst. 5 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Pokud správní orgán rozhoduje v obnoveném řízení o správním vyhoštění cizince, je třeba, aby stanovil v souladu s § 100 odst. 5 správního řádu z roku 2004, od kdy nastávají účinky nového rozhodnutí ve věci (§ 99 tohoto zákona). To umožňuje lépe zohlednit konkrétní okolnosti případu. Správní orgán musí zřetelně stanovit, zda doba, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území (§ 118 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 31. 12. 2010), začala plynout vykonatelností původního rozhodnutí o správním vyhoštění, nebo začne plynout vykonatelností nového rozhodnutí po proběhnuvší obnově.
II. Plynutí doby k opuštění republiky a doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území, nejsou jedinými účinky rozhodnutí o správním vyhoštění. Mezi tyto účinky rovněž patří zejména možnost vydat cizinci cestovní průkaz totožnosti k vycestování (§ 114 odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky), možnost cizince zajistit (§ 124 citovaného zákona), či hrozba jeho zařazení do evidence nežádoucích osob a z toho vyplývající důsledky (§ 154 odst. 6 téhož zákona).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2013, čj. 8 As 101/2012-68)
Prejudikatura: č. 2586/2012 Sb. NSS a č. 2935/2013 Sb. NSS.
Věc: M. L. D. proti Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend, o zajištění cizince, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný vydal dne 11. 7. 2012 rozhodnutí, kterým rozhodl o zajištění žalobce za účelem správního vyhoštění a stanovil dobu zajištění v délce 40 dnů od okamžiku omezení svobody.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Žalovaný dle něj mimo jiné nedostál své povinnosti zabývat se zákonností vedení žalobce v evidenci nežádoucích osob. Žalobce byl do této evidence zařazen na základě rozhodnutí o správním vyhoštění vydaného v obnoveném řízení Policií České republiky, Oblastním ředitelstvím služby cizinecké policie Ostrava, Inspektorátem cizinecké policie Mosty u Jablunkova - detašovaným pracovištěm, skupinou povolování pobytu Frýdek-Místek, ze dne 19. 2. 2008, ve znění rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství cizinecké policie, ze dne 11. 8. 2008, podle kterého účinky rozhodnutí o správním vyhoštění nastávají od právní moci přezkoumávaného rozhodnutí (§ 99 odst. 2 správního řádu). Přezkoumávaným rozhodnutím v daném případě bylo rozhodnutí o správním vyhoštění, vydané Policií České republiky, Oblastním ředitelstvím služby cizinecké policie Ostrava, oddělením cizinecké policie Frýdek-Místek ze dne 25.5.2004. Doba stanovená pro správní vyhoštění proto uplynula již 1. 6. 2009. V době vydání rozhodnutí o zajištění
Nahrávám...
Nahrávám...