dnes je 12.7.2024

Input:

č. 3014/2014 Sb. NSS, Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; důkazní břemeno

č. 3014/2014 Sb. NSS
Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; důkazní břemeno
Přestupky: přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
k § 3 a § 52 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. V řízení o přestupku postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu potřebném pro rozhodnutí o přestupku (§ 3 správního řádu z roku 2004).
II. Obviněný z přestupku není povinen se hájit, zejména není povinen uvádět na svou obhajobu jakákoliv tvrzení, ani (anebo) o nich (nebo o jiných skutečnostech) nabízet a předkládat správnímu orgánu důkazy; ustanovení § 52 věty první správního řádu z roku 2004 se v řízení o přestupku neuplatní.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2014, čj. 5 As 126/2011-68)
Prejudikatura: č. 1856/2009 Sb. NSS a č. 2786/2013 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., č. 81/2000 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 533/98) a č. 30/2010 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 1849/08); rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ze dne 2.9.1998, Lauko proti Slovensku, stížnost č. 26138/95 a ze dne 2. 9. 1998, Kadubec proti Slovensku, stížnost č. 27061/95, Reports 1998-VI.
Věc: MVDr. Libor Č. proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje o spáchání přestupku, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce řídil dne 4. 8. 2009 kolem 10:50 hodin na silnici č. 1/44 své osobní vozidlo. Jel od obce Šumperk směrem na obec Lipová-Lázně. Hlídka Policie České republiky jej v obci Jeseník, část Bukovice, zastavila, a protože pojala podezření, že by žalobce mohl být pod vlivem alkoholu, vyzvala jej k provedení dechové zkoušky na alkohol. Zkoušce se žalobce dobrovolně podrobil, stejně jako předtím orientačnímu vyšetření. Při zkoušce byla žalobci naměřena v 10:51 hodin hladina alkoholu ve výši 0,59 % a následně v 11:06 hodin v rámci kontrolního měření hladina alkoholu ve výši 0,57 %.
Výsledky zkoušky žalobce nijak nezpochybnil, nepožadoval odběr krve ke zjištění množství alkoholu v krvi, vyloučil, že by výsledek měření byl ovlivněn požitím jiných omamných či psychotropních látek. Léky žádné nepožil. K dotazu na okolnosti předchozího požívání alkoholu sdělil zakročujícím policistům, že vypil 0,7 litru červeného vína v době od 20.00 hodin předešlého dne do 02.00 hodin dne kontroly. Žádný další alkohol již dle vlastního vyjádření do kontroly nepil. Při zvážení součtu možných faktorů, které mohou ovlivnit měření, byla první naměřená hodnota snížena o hodnotu 0,24 % a tímto vypočtena minimální hladina alkoholu prokazující ovlivnění řidiče alkoholem, tedy 0,33 %. Policie tedy na místě uzavřela, že tímto svým jednáním měl žalobce porušit § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a podala správnímu orgánu podle § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, oznámení o podezření z přestupku dle § 22 odst. 1 písm. b) citovaného zákona. Žalobci na místě zakázala další jízdu.
Žalobce se od té doby osobně nezúčastnil správního řízení. K věci samé se vyjadřoval pouze prostřednictvím zmocněnce, který jej ve správním řízení zastupoval. Zmocněnec
Nahrávám...
Nahrávám...