dnes je 24.7.2024

Input:

č. 3025/2014 Sb. NSS, Katastr nemovitostí: totožnost věci v řízení o opravě chyby v katastrálním operátu; zápis poznámky o nařízení exekuce

č. 3025/2014 Sb. NSS
Katastr nemovitostí: totožnost věci v řízení o opravě chyby v katastrálním operátu; zápis poznámky o nařízení exekuce
k § 48 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 8 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)*), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
Je-li důvodem poznámek o nařízení exekuce, jejichž výmazu se navrhovatel domáhá ze shodných důvodů vícero samostatnými návrhy na provedení opravy chyby v katastrálním operátu u různých katastrálních úřadů ve vztahu k jeho nemovitostem nacházejícím se v obvodu působnosti různých katastrálních úřadů, totožné usnesení soudu o nařízení exekuce, je předmětem jeho návrhů totožná věc ve smyslu § 48 odst. 1 správního řádu z roku 2004. Později doručený nesouhlas s oznámením katastrálního úřadu podle § 8 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, tak nemůže z důvodu tzv. překážky litispendence způsobit zahájení správního řízení o opravě chyby podle § 8 odst. 5 téhož zákona u (jiného) katastrálního úřadu.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 11 2013, čj. 46 A 108/2013-17)
Prejudikatura: č. 986/2006 Sb. NSS.
Věc: Michal Š. proti Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj o opravu chyb v katastrálním operátu.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl o nařízení exekuce proti žalobci jako povinnému k vymožení pohledávky ve výši 7 800 Kč a toto rozhodnutí bylo v souladu s § 44 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), doručeno Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, jenž provedl zápis poznámky o exekuci. Uvedená částka byla uhrazena srážkou ze mzdy žalobce v červenci 2011.
Poté žalobce zjistil, že na jedné z jeho nemovitostí, na bytové jednotce v katastrálním území Slaný, je jeho vlastnické právo pořád omezeno. Požádal proto Katastrální pracoviště Slaný, organizační složku žalovaného, o opravu chyby v katastrálním operátu, o výmaz poznámky. Žalovaný svým přípisem ze dne 27. 8. 2013 neshledal tuto žádost opodstatněnou vzhledem k chybějícímu rozhodnutí o ukončení exekuce. Uvedl, že poznámku zapsal Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v jeho sbírce listin se nachází předmětné usnesení o nařízení exekuce. Žalovaný žalobce instruoval o tom, že má možnost obrátit se s žádostí o prozkoumání postupu při zápisu poznámky na Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a pro případ, že žalobce bude nadále trvat na výmazu poznámky, jej poučil o nutnosti předložit příslušnému katastrálnímu úřadu pravomocné usnesení místně a věcně příslušného soudu o skončení exekuce nebo oznámení exekutora o skončení exekuce.
Žalobce se odvolal k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze (dále jen „ZKI“). Ten svým přípisem ze dne 18. 10. 2013 žalobci sdělil, že napadený zápis byl ukončen jako bezpředmětný. Pokud jde o zápis na listu vlastnictví žalobce vycházející z usnesení obvodního soudu o nařízení exekuce, ten je podle zjištění z informačního systému katastru nemovitostí řešen Katastrálním úřadem
Nahrávám...
Nahrávám...