dnes je 19.6.2024

Input:

č. 3046/2014 Sb. NSS, Správní řízení: povinnost vydat rozhodnutí ve věci

č. 3046/2014 Sb. NSS
Správní řízení: povinnost vydat rozhodnutí ve věci
Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti
k § 156 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
k § 79 a násl. soudního řádu správního
I. Zákonnost souhlasů vydávaných podle stavebního zákona z roku 2006 (zde územní souhlas dle § 96 citovaného zákona) lze přezkoumat v přezkumném řízení podle § 156 odst. 2 ve spojení s hlavou IX části druhé správního řádu z roku 2004, které lze zahájit pouze z moci úřední. Jakmile však přezkumné řízení bylo zahájeno, je správní orgán povinen vydat ve věci rozhodnutí, které lze vymáhat i cestou žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu dle § 79 a násl. s. ř. s.
II. Povinnost správního orgánu vydat ve věci rozhodnutí trvá i v případě, že je následně zrušeno rozhodnutí správního orgánu prvého stupně, které bylo prvním úkonem v řízení, a věc byla vrácena k dalšímu řízení. Účinek spočívající v zahájení řízení v takovém případě trvá i přes zrušení takového rozhodnutí a řízení musí být formálně ukončeno některým ze způsobů předvídaných zákonem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 2014, čj. 4 Aps 7/2013-25)
Prejudikatura: č. 792/2006 Sb. NSS, č. 1513/2008 Sb. NSS, č. 2206/2011 Sb. NSS, č. 2725/2013 Sb. NSS a č. 2955/2014 Sb. NSS.
Věc: Společnost s ručením omezeným OREA - INVEST proti Magistrátu Ústí nad Labem o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobkyně.

Sdělením ze dne 15.1.2013 žalovaný žalobkyni informoval, že nebude přezkoumávat územní souhlas ze dne 25.4.2008 ve věci umístění stavby „Koupaliště Brna nad Labem - umístění oplocení“ na pozemkových parcelách v k. ú. Střekov a k. ú. Brna nad Labem. Žalovaný uvedl, že uvedený územní souhlas nabyl právních účinků ke dni 28. 4. 2008, a proto nelze pro uplynutí lhůt k zahájení přezkumného řízení a pro vydání rozhodnutí v přezkumném řízení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném ke dni 1. 1. 2013 zahájit řízení a vydat ve věci rozhodnutí. Žalovaný dále podotkl, že zahájení přezkumného řízení brání i uplynutí objektivní lhůty jednoho roku podle § 96 odst. 1 správního řádu.
Žalobkyně následně podala žalobu na ochranu před nezákonným zásahem u Krajského soudu v Ústí nad Labem, jíž se domáhala prohlášení výše uvedeného sdělení ze dne 15.1. 2013 za nezákonné, požadovala obnovení stavu před nezákonným zásahem a žalovanému mělo být zakázáno vycházet ze sdělení při další úřední činnosti. Dále žalobkyně navrhla, aby bylo žalovanému zakázáno vycházet z nezákonného územního souhlasu ze dne 23. 4. 2008 a byl obnoven stav před tímto nezákonným zásahem. Předmětný územní souhlas žalobkyně označila za nezákonný, protože ho žalovaný vydal v případě, který nebyl skutkově a procesně jednoduchý; žalobkyně zároveň nikdy neudělila stavebnímu záměru potřebný souhlas podle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném ke dni 23. 4. 2008. Žalovaný ve sdělení ze dne 15. 1. 2013 nesprávně postupoval podle novely stavebního zákona z roku 2006 provedené zákonem č. 350/2012 Sb. bez zohlednění
Nahrávám...
Nahrávám...