dnes je 17.4.2024

Input:

č. 3060/2014 Sb. NSS; Řízení před soudem: žalobní legitimace; Stavební řízení: řízení o povolení zkušebního provozu stavby

č. 3060/2014 Sb. NSS
Řízení před soudem: žalobní legitimace
Stavební řízení: řízení o povolení zkušebního provozu stavby
k § 124 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
k § 27, § 67 a § 81 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 5, § 65 odst. 1 a § 68 písm. a) soudního řádu správního
I. Rozhodnutí o povolení ke zkušebnímu provozu dle § 124 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 je rozhodnutím správního orgánu dle § 67 správního řádu z roku 2004 a rovněž rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.
II. Výčet účastníků řízení o povolení zkušebního provozu uvedený v § 124 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006 je taxativní a vylučuje aplikaci obecné úpravy účastenství v řízení dle § 27 správního řádu z roku 2004.
III. K podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu může být výjimečně oprávněna i osoba, které nesvědčilo účastenství ve správním řízení a neměla ani právo podat proti rozhodnutí správního orgánu odvolání (§ 81 odst. 1 správního řádu z roku 2004). V takovém případě nelze podmiňovat přípustnost žaloby podáním takového (nepřípustného) odvolání ve smyslu § 5 a § 68 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2014, čj. 4 As 157/2013-33)
Prejudikatura: č. 454/2005 Sb. NSS, č. 792/2006 Sb. NSS, č. 825/2006 Sb. NSS, č. 886/2006 Sb. NSS, č. 906/2006 Sb. NSS, č. 943/2006 Sb. NSS, č. 1787/2009 Sb. NSS, č. 2245/2011 Sb. NSS, č. 2260/2011 Sb. NSS, č. 2368/2011 Sb. NSS, č. 2725/2013 Sb. NSS, č. 2887/2013 Sb. NSS a č. 2959/2014 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 95/2000 Sb., č. 96/2000 Sb., č. 62/2006 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 49/2004) a č. 8/2012 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 451/11); č. 6/2001 Sb. NS; rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 3. 2011, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C-240/09, Sb. rozh., s. I-1255).
Věc: a) obec Dobřejovice, b) obec Herink, c) obec Modletice, d) občanské sdružení Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy a e) Daniela Z. proti Magistrátu hlavního města Prahy o povolení zkušebního provozu stavby, o kasační stížnosti žalobců a) - e).

Žalovaný vydal dne 27. 6. 2013 rozhodnutí, kterým povolil k žádosti České republiky -Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „žadatel“) zkušební provoz stavby „Silniční okruh kolem Prahy - Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 -Jesenice - Vestec“, blíže vymezené v tomto rozhodnutí a zároveň stanovil tyto podmínky zkušebního provozu: 1) dobu trvání zkušebního provozu od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2015, 2) v průběhu zkušebního provozu budou realizovány protihlukové stěny označené jako PHS_01 až PHS_05 dle hlukové studie z 03/2013, zpracovatel společnost PUDIS a. s. Dále žalovaný uvedl, že podle § 124 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006 je jediným účastníkem řízení žadatel, který je zároveň stavebníkem i vlastníkem stavby. V poučení žalovaný uvedl, že proti tomuto rozhodnutí může podat účastník odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Toto rozhodnutí žalovaného napadli žalobci a) až e) žalobou u Městského soudu v Praze. Žalobci uvedli, že napadené rozhodnutí zasahuje do jejich práv, a to
Nahrávám...
Nahrávám...