dnes je 29.2.2024

Input:

č. 3074/2014 Sb. NSS; Řízení před soudem: žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu; Silniční provoz: výběr kauce

č. 3074/2014 Sb. NSS
Řízení před soudem: žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu
Silniční provoz: výběr kauce
k § 125a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
k § 147 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 82 soudního řádu správního
I. Na výběr kauce podle § 125a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nelze aplikovat úpravu záruky za splnění povinnosti podle § 147 správního řádu z roku 2004. Oba instituty vykazují zásadní odlišnosti a kauce je navíc komplexně upravena v zákoně o provozu na pozemních komunikacích.
II. Proti nezákonnému postupu policisty podle § 125a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je třeba brojit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu ve smyslu § 82 s. ř. s. Zásahem není samotná výzva policisty k uhrazení kauce, ale její výběr, tedy faktické převzetí peněžních prostředků a jejich následné zadržování, nebo alternativně zablokování či odtažení vozidla.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 5. 2014, čj. 9 As 37/2014-43)
Prejudikatura: č. 625/2005 Sb. NSS, č. 720/2005 Sb. NSS a č. 932/2006 Sb. NSS.
Věc: Václav O. proti Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 2. 8. 2013 byla žalobci jako řidiči motorového vozidla uložena na dálnici D11 policisty Policie České republiky kauce ve výši 10 000 Kč. Ti kauci vybrali s odkazem na § 125a zákona o silničním provozu.
Žalobce se proti kauci bránil žalobou na ochranu proti nezákonnému zásahu, kterou podal ke Krajskému soudu v Hradci Králové.
Před věcným posouzením namítané nezákonnosti výběru kauce se krajský soud zaměřil na povahu institutu výběru kauce podle zákona o silničním provozu. Z následujících důvodů poté došel k závěru, že uložení kauce je třeba považovat za rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s., a proto není možné se domáhat ochrany proti jejímu uložení žalobou na ochranu před nezákonným zásahem.
Z ustanovení zákona o silničním provozu, stejně jako z důvodové zprávy k novele, kterou byl institut kauce do zákona o silničním provozu zaveden, plyne, že kauce slouží jako záruka, že se osoba podezřelá ze spáchání přestupku dostaví ke správnímu řízení o tomto přestupku. Jedná se tedy o instrument zajišťující hladký průběh správního řízení. S přihlédnutím k povaze věci, ale zejména vzhledem k absenci vylučujících ustanovení v zákoně o silničním provozu, je nepochybné, že na věc se vztahují i příslušná ustanovení správního řádu z roku 2004. Správní řád jako jeden z tzv. zajišťovacích prostředků vymezuje v § 147 institut záruky za splnění povinnosti. Oprávněné úřední osoby přitom mohou o uložení povinnosti složit záruku za splnění povinnosti rozhodnout „na místě“. Typem peněžité záruky za splnění povinnosti je i kauce vybíraná dle § 125a zákona o silničním provozu. Na tom nic nemění ani skutečnost, že kauce je vybírána ještě před samotným zahájením přestupkového řízení. Podstatné je, že je tento instrument v úzkém vztahu ke konkrétnímu správnímu řízení, k
Nahrávám...
Nahrávám...