dnes je 4.6.2023

Input:

č. 3104/2014 Sb. NSS; Řízení před soudem: přezkum výsledku části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

č. 3104/2014 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkum výsledku části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu
k § 65 soudního řádu správního
k § 180 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 82 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.*)
I. V řízení o žádosti o přezkoumání výsledku části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu podle § 82 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je třeba podle § 180 odst. 1 správního řádu z roku 2004 aplikovat v otázkách, jejichž řešení je nezbytné, správní řád. Proti rozhodnutí o této žádosti není opravný prostředek přípustný.
II. Rozhodnutí („vyrozumění“) o žádosti o přezkoumání výsledku části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu podle § 82 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je třeba považovat za rozhodnutí podle § 65 odst. 1 s. ř. s.
III. Soud je v řízení o žalobě proti rozhodnutí o žádosti o přezkoumání výsledku části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu podle § 82 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povinen přezkoumat toto rozhodnutí v rozsahu uplatněných žalobních bodů, a to i z hlediska věcné správnosti hodnocení testových otázek a úloh.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2014, čj. 6 As 68/2012-47)
Prejudikatura: č. 1409/2007 Sb. NSS a č. 1462/2008 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č. 276/2001 Sb., č. 240/2005 Sb., č. 141/1999 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 35/99), č. 174/2004 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 287/04) a č. 57/2011 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 3606/10).
Věc: Monika B. proti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o přezkum výsledků maturitní zkoušky, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobkyně na jaře 2012 konala druhou (poslední) opravnou zkoušku z angličtiny v části didaktický test s tím, že ostatní části maturitní zkoušky složila již v řádném termínu. Následně obdržela oznámení, že dosáhla bodového hodnocení 40 bodů, což je o jeden bod méně, než bylo potřebné pro úspěšné absolvování zkoušky.
Dne 16. 5. 2012 podala žalobkyně žádost o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky podle § 82 odst. 3 školského zákona. Uvedla, že z důvodu nesložení maturitní zkoušky nemůže vykonávat povolání zdravotní sestry, pro něž se připravovala. Napadla hodnocení otázky 13 a 14 v třetí části didaktického testu. Obojí se vztahuje k porozumění nahrávce projevu rodilého mluvčího (výklad průvodce týkající se pamětihodností ve Washingtonu). Otázka 13 se týkala pořadí Theodora Roosevelta mezi prezidenty USA: správná odpověď dle Klíče správných řešení měla být „26th“ (číslovka řadová), žalobkyně uvedla v odpovědním archu „26“ (číslovka základní). Otázka 14 se vztahovala ke jménu sochaře Borgluma, které bylo v nahrávce hláskováno („spellováno“), které žalobkyně nesprávně zapsala jako „Borglend“. Obě otázky byly hodnoceny dvěma body žalobkyně obdržela nula bodů. V
Nahrávám...
Nahrávám...