dnes je 17.4.2024

Input:

č. 3109/2014 Sb. NSS; Právo na informace: žádost o soudní rozhodnutí; úhrada za vyhledání informací, které nelze poskytnout

č. 3109/2014 Sb. NSS
Právo na informace: žádost o soudní rozhodnutí; úhrada za vyhledání informací, které nelze poskytnout
k § 7, § 8a, § 9, § 10, § 11, § 15 odst. 1, § 16a odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 32/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 123/2010 Sb.
Požaduje-li soud jakožto povinný subjekt na základě žádosti o poskytnutí konkrétních soudních rozhodnutí podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, aby žadatel v souladu s § 17 odst. 1 větou druhou zákona o svobodném přístupu k informacím, a s § 7 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zaplatil úhradu za vyhledání ve všech požadovaných rozhodnutích případných informací, které nelze podle § 7, § 8a, § 9, § 10 a § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout (zejména informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, pokud by jejich poskytnutí bylo v rozporu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu), musí být tato úhrada, neuspěje-li žadatel v plném rozsahu se stížností proti této úhradě podané podle § 16a odst. 1 písm. d) citovaného zákona u nadřízeného orgánu, nejprve zaplacena, aby z provedení této kontroly teprve vyplynulo, zda, případně v jakém rozsahu je nutné poskytnutí informací obsažených v požadovaných soudních rozhodnutích odepřít (tedy tyto údaje v poskytnutých kopiích soudních rozhodnutí znečitelnit) a vydat o tom rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím). Pokud žadatel v takovém případě stanovenou úhradu nezaplatí, povinný subjekt jeho žádost v souladu s § 17 odst. 5 stejného zákona v plném rozsahu odloží.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 7. 2014, čj. 5 As 76/2014-23)
Prejudikatura: č. 2164/2011 Sb. NSS.
Věc: Ing. Jan L. proti Okresnímu soudu v Liberci o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalobce.

Podáním ze dne 3. 8. 2013 požádal žalobce žalovaného o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Dožadoval se zaslání tří rozhodnutí žalovaného. Žalovaný oznámením ze dne 7. 8. 2013 sdělil žalobci, že podle § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím požaduje úhradu nákladů spojených s poskytnutím informací v celkové výši 1 800 Kč. Uvedl přitom, že se jedná o náklady za práci potřebnou k anonymizaci požadovaných rozhodnutí.
Žalobce podal dne 30.8. 2013, podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, stížnost na postup žalovaného při vyřizování jeho žádosti. Namítal, že anonymizace daných rozhodnutí není zákonným důvodem pro požadování úhrady. Rozsah nákladů na vynaloženou práci byl podle jeho názoru přehnaný a nejednalo se o mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Anonymizace patří mezi běžné činnosti povinného subjektu k zákonem stanovené informační povinnosti.
Jelikož o stížnosti nebylo příslušným orgánem (Ministerstvem spravedlnosti)
Nahrávám...
Nahrávám...