dnes je 18.4.2024

Input:

č. 3168/2015 Sb. NSS; Správní trestání: důkazní břemeno

č. 3168/2015 Sb. NSS
Správní trestání: důkazní břemeno
k § 10 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
k § 50 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, obsahuje speciální úpravu vůči § 50 odst. 3 správního řádu z roku 2004, pokud jde o důkazní břemeno ohledně prokázání toho, zda právnická osoba, které je vytýkáno spáchání správního deliktu, vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti stanovené zákonem o pohonných hmotách zabránila. Přestože se ve smyslu § 50 odst. 3 správního řádu z roku 2004 jedná o okolnost svědčící ve prospěch právnické osoby, které má být v řízení z moci úřední uložena povinnost zaplatit pokutu za spáchání správního deliktu, nese důkazní břemeno ohledně prokázání této skutečnosti ve správním řízení ona sama a nikoliv správní orgán.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2014, čj. 9 A 39/2011-44)
Věc: Společnost s ručením omezeným H&D oil proti České obchodní inspekci o uložení pokuty.

Rozhodnutím ze dne 29. 9. 2010 Česká obchodní inspekce, inspektorát Středočeský a Hl. město Praha, uložila žalobkyni jakožto podnikateli provozujícímu živnost v provozovně čerpací stanice pohonných hmot pokutu ve výši 100 000 Kč za správní delikt uvedený v § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách, kterého se dopustila tím, že při kontrole provedené dne 2. 6. 2010 ve výše uvedené provozovně prodávala ropný produkt, bezolovnatý automobilový benzín Super plus BA-95, který nesplňoval požadavky na jakost a složení pohonné hmoty podle § 3 odst. 1 téhož zákona stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) a ČSN EN 228 v ukazatelích:
- etanol - maximální hodnotu tohoto ukazatele (při zahrnutí nejistoty měření) stanoví cit. norma 5,2 % V/V, zjištěno bylo 20,9% V/V,
- kyslík výpočtem - maximální hodnotu tohoto ukazatele (při zahrnutí nejistoty měření) stanoví cit. norma 2,9 % V/V, zjištěno bylo 8,39 % V/V.
Rozhodnutím ze dne 27. 12. 2010 žalovaná zamítla odvolání podané žalobkyni a toto rozhodnutí potvrdila. V odůvodnění rozhodnutí žalovaná konstatovala, že žalobkyně se v odvolání hájila tím, že provozuje síť čerpacích stanic již 7 let a za tu dobu nedošlo ani jednou k porušení zákona o pohonných hmotách ani k jinému problému v souvislosti s prodejem ropných produktů. Zjištěné skutečnosti žalobkyni znepokojují a vyslovila nad nimi lítost, protože se snaží veškeré své povinnosti plnit řádně a svědomitě. Není si vědoma žádného svého zaviněného jednání. K pochybení muselo dle jejího názoru dojít na straně dodavatele - společnosti KONT FUEL DISTRIBUTION s. r. o, vůči které hodlá vyvodit příslušné důsledky. Žalobkyně se snaží dodržovat veškeré předpisy a porušení zákona nemohla objektivně zabránit. Navrhla, aby bylo rozhodnutí o uložení pokuty zrušeno nebo alespoň pokuta snížena.
Žalovaná po
Nahrávám...
Nahrávám...