dnes je 18.4.2024

Input:

č. 3186/2015 Sb. NSS; Právo na informace: omezení práva na informace; informace sdělená povinnému subjektu třetí osobou; využití veřejných prostředků na vznik informace

č. 3186/2015 Sb. NSS
Právo na informace: omezení práva na informace; informace sdělená povinnému subjektu třetí osobou; využití veřejných prostředků na vznik informace
k § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (v textu jen „zákon o informacích“)
Smlouva uzavřená příspěvkovou organizací obce jakožto povinným subjektem, včetně na ni navazujícího závěrečného vyúčtování zpracovaného povinným subjektem, je informací podléhající informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) téhož zákona, dle něhož povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, se přitom neaplikuje - jde totiž o informaci (dokumenty), na jejímž vytvoření přímo participoval a (spolu)vytvářel je právě povinný subjekt. Tyto dokumenty je tedy třeba typově zahrnout mezi výstupy z činnosti povinného subjektu, které je nutno beze zbytku poskytnout, ledaže by tomu bránil nějaký jiný (než výše uvedený) zákonný důvod omezení práva na informace.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2014, čj. 30 A 104/2012-50)
Prejudikatura: č. 3126/2014 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 123/2010 Sb.
Věc: Občanské sdružení Brnění proti Magistrátu města Brna, za účasti společnosti s ručením omezeným BM Media Production, o poskytnutí informace.

Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2012, jakož i rozhodnutí Národního divadla Brno, příspěvkové organizace (dále jen „povinný subjekt“), ze dne 6. 8. 2012, kterým bylo v souladu s § 15 odst. 1 zákona o informacích rozhodnuto o odmítnutí části žádosti žalobce ze dne 20. 7. 2012, v níž požadoval poskytnutí informací „týkajících se financování Plesu před oponou 2012:
- smlouvu o spolupráci s firmou BM Media,
- vyúčtování plesu (tj. hlavně kolik stál, jaké byly příjmy, jaké výdaje, kolik zbylo)“.
Povinný subjekt sice žalobci v příloze svého rozhodnutí poskytl kopie požadovaných dokumentů, tj. 1. smlouvu o spolupráci uzavřenou povinným subjektem se společností BM Media Production, s. r. o. (osoba zúčastněná na řízení) dne 9. 12. 2011 (dále jen „smlouva o spolupráci“) a 2. závěrečné vyúčtování akce: Ples před oponou 2012, schválené dne 3. 2. 2012 (dále jen „závěrečné vyúčtování“), avšak anonymizoval v nich některé číselné údaje - finanční částky s tím, že se nejedná o informace vzniklé s použitím veřejných prostředků. Dle povinného subjektu jde o informace, které vznikly bez použití veřejných prostředků, protože je zajišťoval jeho smluvní partner - osoba zúčastněná na řízení - a tento vyjádřil v dopise ze dne 23. 4. 2012 výslovný nesouhlas s jejich poskytnutím ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona o informacích.
Tento závěr k odvolání žalobce potvrdil i žalovaný s tím, že povinný subjekt v kopiích poskytnutých dokumentů správně anonymizoval náklady, které financoval a o kterých
Nahrávám...
Nahrávám...