dnes je 24.7.2024

Input:

č. 3246/2015 Sb. NSS, Ochranné známky: užívání ochranné známky a kategorie výrobků; opožděné věcné odůvodnění rozkladu; provedení nových důkazů v rozkladovém řízení

č. 3246/2015 Sb. NSS
Ochranné známky: užívání ochranné známky a kategorie výrobků; opožděné věcné odůvodnění rozkladu; provedení nových důkazů v rozkladovém řízení
k § 82 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 42 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochranných známkách)
I. Byla-li ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků nebo služeb dostatečně rozsáhlou pro to, aby uvnitř ní mohly být rozlišeny některé samostatné podkategorie, má důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro část zapsaných výrobků a služeb [pro účely § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách] za následek pouze ochranu podkategorie nebo podkategorií, pod které spadají výrobky a služby, pro které byla ochranná známka skutečně užívána.
II. Třebaže to zákon výslovně nestanoví, z logiky věci plyne, že předseda Úřadu průmyslového vlastnictví nemůže přihlížet k důkazům tvořícím přílohu opožděného věcného odůvodnění rozkladu (§ 42 odst. 3 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách).
III. I pro rozkladové řízení ve věcech ochranných známek platí § 82 odst. 4 správního řádu z roku 2004, podle kterého lze k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v rozkladu nebo v průběhu rozkladového řízení, přihlédnout jen tehdy, jde-li o takové důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2015, čj. 9 A 274/2011-38)
Prejudikatura: rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 14. 7. 2005, ALADIN/ALADDIN (T-126/03, Sb. rozh., s. II-02861).
Věc: Akciová společnost Pivovar HOLBA proti Úřadu průmyslového vlastnictví o zrušení slovní ochranné známky.

Rozhodnutím ze dne 19. 7. 2011 (dále jen „napadené rozhodnutí“) předseda žalovaného zamítl rozklad podaný žalobkyní proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17.12.2009 o zrušení slovní ochranné známky ve znění „AMBROSIUS“ pro část výrobků a toto rozhodnutí potvrdil s tím, že předmětná ochranná známka se podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách zrušuje pro následující výrobky zařazené do třídy 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb: „minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné a sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů“ a ponechává se v platnosti pro výrobek „pivo“ zařazený ve třídě 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb.
V odůvodnění napadeného rozhodnutí předseda žalovaného nejprve konstatoval, že dne 30. 7. 2001 byla do rejstříku ochranných známek zapsána slovní ochranná známka ve znění „AMBROSIUS“ pro výrobky zařazené do třídy 32 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Návrhem doručeným žalovanému dne 27.7.2009 se Mgr. C. (navrhovatel) podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách domáhal zrušení této ochranné známky pro všechny chráněné výrobky. Návrh byl odůvodněn tím, že napadená ochranná známka nebyla v České republice v posledních pěti letech předcházejících zahájení řízení o
Nahrávám...
Nahrávám...