dnes je 27.11.2022

Input:

č. 3251/2015 Sb. NSS; Správní trestání: zásada ne bis in idem; společné řízení

č. 3251/2015 Sb. NSS
Správní trestání: zásada ne bis in idem; společné řízení
k § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákonů č. 320/2002 Sb. a č. 226/2006 Sb.*)
k § 2 odst. 1 a § 57 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
k § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 133/2011 Sb.
k § 140 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Je-li podnikající fyzická osoba současně řidičem a provozovatelem vozidla a vozidlo řídí na pozemní komunikaci bez registrační značky, je její protiprávní jednání postižitelné jako správní delikt podle § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, což v souladu s vymezením pojmu „přestupek“ (§ 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) vylučuje, aby bylo postiženo jako přestupek podle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích [řízení vozidla v provozu na pozemních komunikacích, na němž v rozporu s jiným právním předpisem (zákon č. 56/2001 Sb.) není umístěna tabulka státní poznávací značky],
II. Speciální úprava řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, obsahující v § 57 odst. 1 rovněž úpravu společného řízení, brání projednání přestupku a správního deliktu ve společném řízení podle § 140 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2015, čj. 6 As 106/2014-25)
Prejudikatura: č. 1038/2007 Sb. NSS a č. 1865/2009 Sb. NSS; rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 2. 2009, Zolotukhin proti Rusku (stížnost č. 14939/03, Reports 2009).
Věc: Mgr. Jiří M. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.

Rozhodnutím Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností, ze dne 30. 5. 2012, čj. SMO/181735/12/DSČ/Sad, byl žalobce uznán vinným, že dne 13. 11. 2011 ve 20:00 užil jako řidič v provozu na pozemních komunikacích v Ostravě - Mariánských Horách, na ulici Rubová, ve směru jízdy od ulice Daliborova k ulici Bendlova, motorové vozidlo tovární značky Chevrolet, na kterém nebyla umístěna zadní tabulka registrační značky. Tím měl žalobce porušit povinnosti stanovené v § 7 odst. 2 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v návaznosti na § 28 odst. 3 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel**), čímž měl spáchat správní delikt podle § 83a odst. 1 písm. c) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 26. 7. 2012, čj. MSK 89504/2012, zamítl a potvrdil rozhodnutí I. stupně (současně došlo k nepodstatné formulační změně výroku).
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Ostravě, kterou se domáhal
Nahrávám...
Nahrávám...