dnes je 29.2.2024

Input:

č. 3276/2015 Sb. NSS; Právo na informace: české technické normy vydávané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

č. 3276/2015 Sb. NSS
Právo na informace: české technické normy vydávané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
k § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000 Sb.
k § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákonů č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb. a č. 186/2006 Sb.
k § 196 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
I. České technické normy vydávané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jsou informacemi ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
II. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nestanoví zvláštní právní úpravu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která by vylučovala poskytování technických norem z působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím.
III. Ustanovení § 196 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006, podle kterého „[p]okud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná“, je zvláštní právní úpravou předpokládanou § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a uplatní se přednostně.
IV. Pokud právní předpis stanoví požadavek dodržení tzv. normové hodnoty, je třeba za technické normy ve smyslu § 196 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006 považovat i ty technické normy, které takovou hodnotu konkrétně stanoví.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2015, čj. 1 As 162/2014-63)
Prejudikatura: č. 1627/2008 Sb. NSS, č. 2128/2010 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 241/2009 Sb.; rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 7. 1974, Procureur du Roi proti Benoit a Gustave Dassonville (8/74, Recueil, s. 837).
Věc: Mgr. Bc. Jakub M. proti Ministerstvu průmyslu a obchodu o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný výrokem I. rozhodnutí ze dne 4. 11. 2013 zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 13. 9. 2013. Uložil Úřadu, aby žalobci přímo poskytl seznam všech technických norem (ČSN, ČSN EN), podle nichž stanoví povinnost postupovat stavební zákon z roku 2006 a právní předpisy vydané k jeho provedení. Žalobce podal u Úřadu žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve které požadoval přímé poskytnutí: 1. seznamu všech technických norem (ČSN, ČSN EN), podle kterých stanoví povinnost postupovat stavební zákon z roku 2006 a právní předpisy vydané k jeho provedení (dále jen „technické normy ve stavebnictví“); 2. internetových adres a všech míst, kde jsou tyto technické normy bezplatně a veřejně dostupné; 3. plného znění těchto technických norem. Třetí bod žádosti Úřad výše uvedeným rozhodnutím odmítl a neposkytl žalobci plné znění technických norem ve stavebnictví, protože zákon o technických požadavcích na výrobky, a
Nahrávám...
Nahrávám...