dnes je 29.2.2024

Input:

č. 3282/2015 Sb. NSS; Správní trestání: zákon o silničním provozu; právní kvalifikace skutku

č. 3282/2015 Sb. NSS
Správní trestání: zákon o silničním provozu; právní kvalifikace skutku
k § 5 odst. 1 písm. a) a § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákonů č. 411/2005 Sb. a č. 133/2011 Sb.
k § 68 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 77 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Protože sběrná skutková podstata obsažená v § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, obsahuje normu odkazující a také § 5 odst. 1 písm. a) téhož zákona obsahuje pouze obecně formulovanou povinnost řidiče užít vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, musí být součástí právní kvalifikace skutku v souladu s § 68 odst. 2 správního řádu z roku 2004 a § 77 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, také uvedení ustanovení zvláštního právního předpisu, které technické podmínky pro užití motorového vozidla, jež nebyly naplněny, stanoví. Tento požadavek odpovídá i doktríně trestního práva, podle níž je u trestných činů s blanketní dispozicí třeba ve výroku uvést odkaz na přesné ustanovení právní normy, které bylo zaviněným jednáním porušeno.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 9. 4. 2015, čj. 60 A 10/2014-33)
Věc: Oleksander S. proti Krajskému úřadu Libereckého kraje o uložení pokuty.

Magistrát města Liberec, odbor dopravy (správní orgán I. stupně), vydal dne 24.3.2014 rozhodnutí, kterým žalobce uznal vinným z přestupků podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, kterých se měl žalobce dopustit tím, že
1. dne 29. 6. 2013, v 00:15 hod. řídil osobní vozidlo, které nesplňovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem [nekompletní povinná výbava vozidla -náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, na vozidle byly nalepeny fólie neschváleného typu, chyběl dokument (certifikát, osvědčení či typový štítek), ve kterém jsou tyto údaje - typ a výrobní číslo vozidla (VIN, č. karoserie), číslo schválení ministerstva dopravy, způsob úpravy, minimální celková propustnost, vyznačení míst provedených úprav, datum provedení úprav skel a podpis osoby s razítkem montážního pracoviště];
2. dne 5. 7. 2013, v 02:30 hod. řídil motorové vozidlo, které nesplňovalo technické podmínky stanové zvláštním právním předpisem (v přední části vozidla ostré hrany na vozidle - chybně přidělaný nárazník);
3. dne 4. 9. 2013, v 23:25 hod. řídil motorové vozidlo, které nesplňovalo technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (vozidlo vybaveno lékárničkou s datem exspirace do 6. 12. 2010);
čímž měl porušit § 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu, § 32 odst. 1 písm. a), odst. 6 písm. c) vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích*). Za to mu byla uložena pokuta ve výši 1 500 Kč.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 22. 5. 2014 zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí I. stupně. V odůvodnění konstatoval, že po přezkoumání spisové dokumentace nezjistil pochybení, které by bylo důvodem
Nahrávám...
Nahrávám...