dnes je 29.2.2024

Input:

č. 3283/2015 Sb. NSS; Správní řízení: znalecký posudek předložený účastníkem správního řízení

č. 3283/2015 Sb. NSS
Správní řízení: znalecký posudek předložený účastníkem správního řízení
k § 127a občanského soudního řádu ve znění zákona č. 218/2011 Sb.
k § 56 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Má-li posudek předložený účastníkem správního řízení náležitosti znaleckého posudku dle § 127a o. s. ř., postupuje se při jeho provádění stejně jako při provádění znaleckého posudku znalce ustanoveného správním orgánem podle § 56 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7. 2015, čj. 9 As 206/2014-48)
Prejudikatura: č. 847/2006 Sb. NSS.
Věc: Stanislav L. proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Městský úřad Louny, odbor správní, oddělení přestupkové (dále jen „správní orgán I. stupně“) rozhodnutím ze dne 17. 5. 2013 uznal žalobce vinným z přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a uložil žalobci pokutu ve výši 12 000 Kč. Současně mu uložil, aby nahradil náklady spojené s projednáváním přestupku ve výši 1 000 Kč.
Uvedeného přestupku se měl žalobce dopustit tím, že dne 19. 5. 2012 v době od 15:00 do 16:00 hodin na letišti v Panenském Týnci na tuningovém srazu „CARWARS Opening 2012“ na dráze „DRAG CUP - Volný sprint“ na 402 metrů jako řidič osobního automobilu použil při finálové jízdě na zadních kolech pneumatiky, u nichž výrazným způsobem snížil tlak vzduchu cca o 65 procent oproti obvyklé a doporučované hodnotě (místo obvyklých 230 kPa byly pláště nahuštěny pouze na 80 kPa). Takto podhuštěné pneumatiky zajišťovaly jen minimální boční vedení vozidla a zadní náprava se chovala jako uvolněná v karoserii v příčném směru, při zvyšování rychlosti zadní náprava mírně vybočila vlevo, při snaze o srovnání do přímého směru došlo k vybočení zadní nápravy výrazně vpravo a poté již došlo k nezvladatelnému vybočení vozidla vlevo. Žalobce vyjel ze své dráhy levým bokem vozidla narazil do vozidla jedoucího ve vedlejší dráze a poté vyjel mimo vyznačenou trať, porazil kovové zábrany a vjel do přihlížejících diváků, z nichž osm zranil. Zranění diváci byli převezeni do nemocnic k ošetření a případné hospitalizaci. U všech zraněných osob došlo také ke škodě na majetku a poškození se připojili s nárokem na její náhradu. S těmito nároky byli odkázáni na občanskoprávní řízení u soudu.
Proti rozhodnutí I. stupně podal žalobce odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 23. 8. 2013 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterou krajský soud zamítl rozsudkem ze dne 30. 5. 2014, čj. 78 A 12/2013-70.
Krajský soud označil jako jedinou spornou otázku, zda zranění osmi diváků může být vyhodnoceno jako přestupek ve smyslu § 49 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích. K tomu uvedl, že ve skutkové podstatě uvedeného přestupku není stanovena žádná podmínka porušení zákonné povinnosti. Přes takto vymezenou skutkovou podstatu by stěžovatel neměl zapomínat na to, že existuje obecná prevenční povinnost dle § 415 občanského zákoníku z roku 1964, kterou porušil, jelikož musel vědět, že svým jednáním v závodě může způsobit škodu jak na zdraví, tak na
Nahrávám...
Nahrávám...