dnes je 24.7.2024

Input:

č. 3284/2015 Sb. NSS, Správní řízení: doručování; elektronická adresa

č. 3284/2015 Sb. NSS
Správní řízení: doručování; elektronická adresa
k § 19 odst. 3, 8 a 9 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
Povinnost správního orgánu doručovat na elektronickou adresu sdělenou účastníkem dle § 19 odst. 3 správního řádu z roku 2004 není absolutní. Jestliže písemnost nelze z objektivních technických důvodů, které zjevně nejsou dočasného či nahodilého charakteru, vůbec odeslat, je možné doručit písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal (§ 19 odst. 8, 9 správního řádu). Uvedené nezbavuje správní orgán povinnosti vést správní spis způsobem, z něhož budou jasně seznatelné důvody, pro něž nebylo možno písemnost odeslat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2015, čj. 8 As 55/2015-26)
Prejudikatura: č. 625/2005 Sb. NSS.
Věc: Nikolas B. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Městský úřad Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství, uložil dne 11. 7. 2014 žalobci pokutu 1 500 Kč za spáchání přestupku spočívajícího v překročení nejvyšší dovolené rychlosti.
Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí žalovaný zamítl dne 20. 9. 2014 jako nepřípustné, jelikož jej podala osoba neoprávněná, neboť se v řízení nepodařilo prokázat zmocnění Kamila S. k jednání za žalobce.
V žalobě podané u Krajského soudu v Ostravě žalobce uvedl, že napadené rozhodnutí je buď předčasné (správní orgán I. stupně jej nevyzval k odstranění vad plné moci), nebo nezákonné (v řízení před správním orgánem zmocněnec žalobce předložil platnou plnou moc). Navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 3. 2015, čj. 19 A 8/2015-35, žalobu odmítl pro opožděnost. Vycházel z toho, že rozhodnutí žalovaného bylo doručeno zmocněnci žalobce dne 3. 10. 2014, lhůta pro podání žaloby uplynula dne 3.12. 2014, žaloba však byla podána u soudu až dne 2. 2. 2015. Žalovaný rozhodnutí doručil zmocněnci žalobce prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu jeho trvalého pobytu, neboť doručení na elektronické adresy sdělené zmocněncem žalobce adresát nepotvrdil.
Nadto krajský soud v odůvodnění citovaného usnesení s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 7. 2014, čj. 9 As 162/2014-31, uvedl, že kopie plné moci ze dne 12. 6. 2014 jako průkaz zastoupení žalobce postačovala. Zástupce (Kamil S.) totiž v průběhu správního řízení jménem žalobce jednal.
Proti usnesení krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Odeslání rozhodnutí žalovaného na adresu trvalého pobytu zmocněnce nepředcházel řádný pokus o vypravení písemnosti na adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu. Žalovaný napadené rozhodnutí na elektronickou adresu zmocněnce stěžovatele (kamil@sabág.eu) vůbec nevypravil. Při nahlížení do spisu stěžovatel nezjistil jedinou listinu, ze které by vyplýval alespoň pokus žalovaného doručit rozhodnutí na uvedenou adresu. Krajský soud konstatoval opak, ačkoliv neprovedl dokazování ani neuvedl, z jakého podkladu
Nahrávám...
Nahrávám...