dnes je 24.7.2024

Input:

č. 3287/2015 Sb. NSS, Správní řízení: potvrzení nebo změna závazného stanoviska od nadřízeného silničního správního úřadu

č. 3287/2015 Sb. NSS
Správní řízení: potvrzení nebo změna závazného stanoviska od nadřízeného silničního správního úřadu
Pozemní komunikace: připojení sousední nemovitosti k účelové komunikaci
k § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákonů č. 186/2006 Sb. a č. 196/2012 Sb.
k § 149 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Vydává-li silniční správní úřad závazné stanovisko v územním řízení podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, uplatňuje ke konkrétní stavbě svoje stanovisko z hlediska veřejných zájmů chráněných zákonem o pozemních komunikacích, tj. z hlediska řešení nejen místních komunikací, ale také veřejně přístupných účelových komunikací.
II. Směřoval-li žalobce odvolací námitky proti územnímu rozhodnutí do závazného stanoviska silničního správního úřadu k projednávané stavbě rodinného domu včetně sekundárního sjezdu (tedy i účelové komunikace, která je jedinou přístupovou cestou k nemovitostem žalobce) a konkrétně tomuto závaznému stanovisku vytýkal nedostatek odůvodnění, bylo povinností žalovaného jako odvolacího orgánu postupovat dle § 149 odst. 4 správního řádu z roku 2004 a vyžádat si potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od nadřízeného silničního správního úřadu. Jestliže tak žalovaný nepostupoval, zatížil odvolací řízení vadou, jež mohla mít za následek jeho nezákonné rozhodnutí o věci samé.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 10. 9. 2014, čj. 59 A 118/2013-72*))
Věc: a) Václav F. a b) Hana F. proti Krajskému úřadu Libereckého kraje, za účasti 1. Petra P. a 2. Kateřiny P., o umístění stavby.

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), vydal osobám zúčastněným na řízení dne 12. 7. 2013 rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu.
Žalobce (spolu se žalobkyní vlastník sousedních pozemků) se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Žalovaný svým rozhodnutím ze dne 29. 10. 2013 rozhodnutí I. stupně částečně změnil a ve zbytku potvrdil.
Proti rozhodnutí žalovaného podali oba žalobci žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky Liberec.
Nezákonnost napadeného rozhodnutí žalobci spatřovali v porušení § 149 odst. 4 správního řádu, neboť žalovaný si nevyžádal potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, ze dne 15. 1. 2013, u odboru dopravy žalovaného, a o obsahu závazného stanoviska si učinil úsudek sám. Dále se správní orgány obou stupňů řádně nevypořádaly s námitkou týkající se dopravního posouzení účelové komunikace na pozemku ve vlastnictví obce Stráž nad Nisou, které zpracovala společnost JAP projekt, s. r. o., dne 30. 1. 2013. Stavební úřad si podle žalobců nemohl učinit úsudek o otázkách, které přísluší speciálnímu silničnímu správnímu orgánu či orgánům Policie ČR.
Ve vyjádření k žalobě žalovaný upozornil na to, že závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, ze dne 15. 1. 2013 bylo vydáno ve smyslu § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a byl jím udělen souhlas s územním záměrem. Předmětem tohoto stanoviska nebylo posouzení povolení sjezdu
Nahrávám...
Nahrávám...