dnes je 12.7.2024

Input:

č. 3288/2015 Sb. NSS, Správní řízení: usnesení o účastenství v řízení dle § 28 odst. 1 správního řádu

č. 3288/2015 Sb. NSS
Správní řízení: usnesení o účastenství v řízení dle § 28 odst. 1 správního řádu
Řízení před soudem: kompetenční výluky
k § 28 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 70 písm. c) soudního řádu správního
I. Usnesení o tom, zda osoba je, či není účastníkem podle § 28 odst. 1 správního řádu z roku 2004, není rozhodnutím, kterým se upravuje vedení řízení před správním orgánem, a proto nespadá pod kompetenční výluku podle § 70 písm. c) s. ř. s.
II. Pokud došlo k vydání rozhodnutí o věci samé, nelze vydat usnesení o tom, zda určitá osoba je, či není účastníkem řízení podle § 28 odst. 1 správního řádu z roku 2004, kromě zákonem předvídaných výjimek.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 7 2015, čj. 9 As 222/2014-147)
Prejudikatura: č. 710/2005 Sb. NSS, č. 1236/2007 Sb. NSS, č. 1657/2008 Sb. NSS, č. 1838/2009
Sb. NSS a č. 2499/2012 Sb. NSS.
Věc: Mgr. Ing. Petr L. proti Městskému úřadu Říčany, za účasti společnosti s ručením omezeným RIM PROPERTY DEVELOPMENT, o účastenství v řízení, o kasační stížnosti žalovaného.

Rozhodnutím ze dne 19. 1. 2009 rozhodl žalovaný o umístění stavby a povolení stavby pěti dvojdomů, plynovodní přípojky, přípojky vodovodu a kanalizace a komunikace na vymezených pozemcích v k. ú. Říčany-Radošovice. Od jednoho ze zaměstnanců osoby zúčastněné na řízení se žalobce dozvěděl, že lhůta k dokončení stavby stanovená ve výše uvedeném rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby byla prodloužena o dva roky. Proto dne 1. 11. 2011 požádal žalovaného o ověření této informace a o sdělení, kdy a jak bylo případné rozhodnutí zveřejněno. Ten mu dne 25.11. 2011 potvrdil, že na základě žádosti stavebníka prodloužil lhůtu pro dokončení stavby, a to po projednání s účastníky řízení, kterým bylo poté rozhodnutí o změně stavby před dokončením doručeno do vlastních rukou. V návaznosti na to žalobce dne 9. 1. 2012 požádal žalovaného o přiznání postavení účastníka v uvedeném řízení, neboť je vlastníkem sousedního pozemku, jehož práva budou stavbou dotčena.
Na tuto žádost reagoval žalovaný prvním přípisem ze dne 27. 1. 2012 a na základě odvolání proti tomuto přípisu druhým přípisem ze dne 29. 3. 2012. V obou přípisech mu sdělil, že vzhledem ke vzdálenosti nemovitostí vlastněných žalobcem neshledal jakékoliv dotčení na jeho právech.
Proti tomuto postupu se žalobce bránil žalobou podanou u Krajského soudu v Praze. Ten rozsudkem ze dne 23. 7. 2014, čj. 45 A 24/2012-41, zrušil obě rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Krajský soud posoudil oba přípisy žalovaného jako rozhodnutí v materiálním smyslu, proti kterým je tudíž přípustná žaloba podle § 65 s. ř. s., neboť jimi došlo k zásahu do materiálních práv žalobce, jelikož těmito úkony mu žalovaný fakticky zamezil činit jakékoliv úkony týkající se daného řízení o změně stavby. Dále vyšel z toho, že pro posouzení otázky, zda určitá osoba je, či není účastníkem řízení, je třeba vyjít z § 28 správního řádu z roku 2004, podle něhož „[z]a účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je, či není účastníkem, vydá správní orgán
Nahrávám...
Nahrávám...