dnes je 12.7.2024

Input:

č. 3300/2015 Sb. NSS, Přestupky: obnova řízení; příkazní řízení

č. 3300/2015 Sb. NSS
Přestupky: obnova řízení; příkazní řízení
k § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.*)
Obnova řízení na žádost účastníka dle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004 je možná i v případě řízení o přestupku, o němž bylo pravomocně rozhodnuto v příkazním řízení (§ 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2015, čj. 8 As 193/2014-35)
Prejudikatura: č. 2838/2013 Sb. NSS.
Věc: Alois V. proti Krajskému úřadu Libereckého kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.

Příkazem ze dne 11. 11. 2009 Městský úřad Turnov, odbor dopravní (správní orgán I. stupně), udělil žalobci pokutu ve výši 2 500 Kč za spáchání přestupku spočívajícího v tom, že jako řidič motorového vozidla dne 26. 7. 2009 na pozemní komunikaci v obci Radvánovice překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/hod, a více.
Žádost o obnovu řízení v této věci správní orgán I. stupně zamítl dne 3. 3. 2014. Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal. Žalovaný svým rozhodnutím ze dne 12. 5. 2014 odvolání zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Následně žalobce podal žalobu u Krajského soudu v Hradci Králové. Uvedl, že po nabytí právní moci příkazu ze dne 11. 11. 2009 vyšly najevo důkazy, ke kterým v době řízení neměl přístup. Namítl, že měření rychlosti nebylo provedeno zákonným způsobem, neboť je prováděl soukromý subjekt. Dále vyjádřil nesouhlas se znaleckým posudkem, ze kterého správní orgán I. stupně vyšel, a zdůraznil, že smlouvy o měření rychlosti mezi soukromou společností a městem Turnov jsou důkazy, které mají nepochybně relevanci v řízení o přestupku, neboť z nich vyplývá zákonnost měření (odkázal v této souvislosti na závěry Nejvyššího správního soudu plynoucí z jeho rozsudku ze dne 30.9.2010, čj. 7 As 74/2010-71).
Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 31. 10. 2014, čj. 30 A 66/2014-46, rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí správního orgánu I. stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Zabýval se především tím, zda důkazy, o které žalovaný opřel napadené rozhodnutí, existovaly v době původního řízení, zda je mohl žalobce uplatnit a zda jsou mu tyto důkazy ku prospěchu. Dospěl k závěru, že v době řízení o přestupku existovaly důkazy, které žalobce nemohl v původním řízení uplatnit, neboť o jejich existenci nevěděl. Nejednalo se přitom o obecně známé skutečnosti, u nichž by bylo možné předpokládat, že by je žalobce mohl (měl, či musel) znát. Krajský soud současně dovodil, že důkazy, které nebyly v době řízení o přestupku v dispoziční sféře žalobce (zejm. Organizační ujednání stanovující postup při měření rychlosti vozidel ve městě Turnov a Smlouva o nájmu zařízení a o poskytování služeb uzavřená mezi CZECH RADAR, a. s., a městem Turnov), mu mohly být ku prospěchu. Uzavřel, že důvody obnovy řízení dle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu byly v dané věci naplněny.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost. Správní orgán I. stupně v dané věci o přestupku rozhodl příkazem podle § 87 zákona o přestupcích. S
Nahrávám...
Nahrávám...