dnes je 5.3.2024

Input:

č. 3346/2016 Sb. NSS; Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; Právo na informace: obchodní společnost jako povinný subjekt; vyčerpání prostředků ochrany proti nečinnosti

č. 3346/2016 Sb. NSS
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
Právo na informace: obchodní společnost jako povinný subjekt; vyčerpání prostředků ochrany proti nečinnosti
k § 80 odst. 3 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) k § 79 a násl. soudního řádu správního
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném ke dni 9. 9. 2015*)
Vyčerpání prostředků k ochraně proti nečinnosti ve správním řízení, tj. podání žádosti nadřízenému správnímu orgánu podle § 80 odst. 3 správního řádu z roku 2004, nemůže být podmínkou řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti podle § 79 a násl. s. ř. s. v případě, že k rozhodnutí ve věci by byla příslušná obchodní společnost, která nemá vytvořenou víceinstanční transparentní organizační strukturu pro rozhodování podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, čj. 7 As 180/2015-33)
Prejudikatura: č. 3071/2014 Sb. NSS; rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5. 3. 2013, Vomočil a Art 38, a. s., proti České republice (stížnost č. 38817/04 a č. 1458/07).
Věc: Spolek Dance macabre proti společnosti s ručením omezeným Městské lesy Příbram o vydání rozhodnutí, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaná, jejímž jediným společníkem je město Příbram, rozhodnutím ze dne 2. 3. 2015 odmítla poskytnout žalobci informace na základě jeho žádosti ze dne 26. 2. 2015.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 10. 3. 2015 odvolání adresované žalované. O podaném odvolání nebylo ve lhůtě podle § 16 odst. 3 věty první zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodnuto. Žalobce proto podáním ze dne 23. 4. 2015 požádal město Příbram jako jediného společníka žalované o uplatnění opatření proti nečinnosti.
Ochrany před nečinností se žalobce domáhal i před Krajským soudem v Praze. Ten svým usnesením ze dne 8. 7. 2015, čj. 46 A 56/2015-10, žalobu odmítl.
Krajský soud uvedl, že předpokladem soudní ochrany proti nečinnosti správního orgánu je bezvýsledné vyčerpání prostředků na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle procesního předpisu platného pro řízení u správního orgánu. V daném případě představovala tento prostředek žádost ve smyslu § 80 odst. 3 správního řádu. Žalobce sice o uplatnění opatření proti nečinnosti požádal, avšak toto podání učinil u města Příbram jako zakladatele a jediného společníka žalované. Krajský soud však dospěl k závěru, že město Příbram není vůči žalované nadřízeným správním orgánem příslušným k uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu a poukázal na to, že otázkou vymezení nadřízeného orgánu obchodní společnosti jako povinného subjektu podle zákona o svobodném přístupu k informacím se již zabýval Nejvyšší správní soud, z jehož konstantní judikatury vyplývá, že je-li obchodní společnost povinným subjektem k poskytnutí informace, je zároveň příslušná i k rozhodování o opravných prostředcích. Například z rozsudků Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 10. 2013, čj. 9 As 74/2013-20, a ze dne 19. 2. 2013, čj. 8 Aps 5/2012-47, č. 2844/2013 Sb. NSS, vyplývá,
Nahrávám...
Nahrávám...