dnes je 24.7.2024

Input:

č. 3372/2016 Sb. NSS, Právo na informace: stížnost proti úhradě nákladů; rozhodnutí o odložení žádosti o poskytnutí informace

č. 3372/2016 Sb. NSS
Právo na informace: stížnost proti úhradě nákladů; rozhodnutí o odložení žádosti o poskytnutí informace
k § 16 odst. 4 a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.*)
I. Nečinnost nadřízeného orgánu v řízení o stížnosti proti úhradě nákladů vylučuje odložení žádosti podle § 17 odst. 5 věty druhé zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť po dobu vyřizování stížnosti žadatele proti výši požadované úhrady lhůta pro zaplacení úhrady neběží.
II. V řízení o žalobě proti rozhodnutí povinného subjektu o odložení žádosti podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, soud neposuzuje věcně důvody pro poskytnutí nebo neposkytnutí požadované informace, nýbrž posuzuje pouze, zda jsou dány podmínky pro uplatnění úhrady nákladů podle § 17 odst. 1 citovaného zákona, resp. posoudí přiměřenost výše úhrady vzhledem k povaze informace a tomu odpovídajícímu rozsahu vyhledání informace. Použití § 16 odst. 4 věty druhé citovaného zákona je proto v řízení o žalobě proti rozhodnutí o odložení žádosti podle § 17 citovaného zákona vyloučeno, soud nenařídí povinnému subjektu poskytnout požadovanou informaci, přestože shledá požadavek na úhradu nákladů nezákonným.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2015, čj. 10 A 4/2014-148)**)
Prejudikatura: č. 2301/2011 Sb. NSS a č. 2959/2014 Sb. NSS.
Věc: Ing. Jan L. proti Obvodnímu soudu pro Prahu 5 o poskytnutí informace.

Žalobce požádal dne 17. 2. 2013 žalovaného o sdělení statistických informací o rozhodnutích soudu v opatrovnických věcech v roce 2012, rozdělených dle jednotlivých senátů, konkrétně v kolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy matky, do výchovy otce, do střídavé výchovy obou rodičů a celkový počet rozhodnutí ve věci výchovy. Dále požádal o identické statistické informace o konečných rozhodnutích v odvolacích řízeních.
Dne 18. 3. 2013 žalovaný vyzval žalobce podle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím k úhradě 200 Kč za 1 hodinu práce zaměstnance nutnou ke zpracování informace v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti čj. 286/2011-OT-OSV (dále jen „instrukce Ministerstva spravedlnosti“).
Proti výzvě k úhradě podal žalobce dne 19. 3. 2013 stížnost, o které nadřízený orgán v době rozhodování Městského soudu v Praze ještě nerozhodl.
Předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 5. 11. 2013 žádost žalobce podle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím odložil z důvodu nezaplacení úhrady za zpracování požadovaných informací.
Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí předsedy žalovaného o odložení žádosti žalobce. Dále se žalobce domáhal, aby soud nařídil žalovanému informaci poskytnout.
Žalobce v žalobě namítl, že odepření požadovaných informací bylo nezákonné, neboť nadřízený správní orgán dosud nerozhodl o jeho stížnosti proti stanovení úhrady nákladů podle § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Odložení žádosti o informaci lze zákonným způsobem provést teprve tehdy, byla-li požadovaná úhrada nadřízeným správním orgánem
Nahrávám...
Nahrávám...