dnes je 17.4.2024

Input:

č. 3379/2016 Sb. NSS; Správní řízení: zápis změn údajů v registru silničních vozidel; nicotnost rozhodnutí o obnově řízení

č. 3379/2016 Sb. NSS
Správní řízení: zápis změn údajů v registru silničních vozidel; nicotnost rozhodnutí o obnově řízení
k § 77 odst. 2 a § 100 a násl. správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Provedení zápisu změn údajů v registru silničních vozidel o vlastníku vozidla neprobíhá ve správním řízení dle části druhé a třetí správního řádu z roku 2004, jehož výsledkem by bylo správní rozhodnutí.
II. Rozhodnutí, kterým se povoluje podle § 100 a násl. správního řádu z roku 2004 obnova postupu, jenž není správním řízením ukončeným pravomocným rozhodnutím, je právně neuskutečnitelné, a proto nicotné dle § 77 odst. 2 téhož zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2016, čj. 9 As 281/2015-57)
Prejudikatura: č. 625/2005 Sb. NSS, č. 793/2006 Sb. NSS, č. 1427/2008 Sb. NSS, č. 1629/2008 Sb. NSS., č. 1764/2009 Sb. NSS a č. 2206/2011 Sb. NSS.
Věc: Sandra B. proti Ministerstvu dopravy, za účasti 1) společnosti s ručením omezeným L support a 2) společnosti s ručením omezeným FIDENTIA, o obnovu řízení, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy (správní orgán I. stupně) ze dne 9. 7. 2015 bylo dle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu obnoveno řízení o žádosti osoby zúčastněné na řízení 1) o zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla BMW a vozidla Bombardier. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání, které žalovaný svým rozhodnutím ze dne 30. 9. 2015 zamítl a rozhodnutí potvrdil. Žalobkyně následně podala žalobu u Městského soudu v Praze, kterou soud usnesením ze dne 13. 11. 2015, čj. 10 A 168/2015-28, odmítl.
Osoba zúčastněná na řízení 1) jako původní vlastník obou vozidel původně ve své žádosti o zápis změn údajů žádala o to, aby jako vlastník vozidla BMW byla evidována osoba zúčastněná na řízení 2) a aby jako vlastník vozidla Bombardier byla evidována žalobkyně.
Městský soud při posouzení věci vyšel z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2007, čj. 5 As 13/2006-46, č. 1427/2008 Sb. NSS, ve věci EBECO CZ, podle kterého i v řízení, kterým je povolena nebo nařízena obnova řízení, může pojmově dojít k zásahu do práva fyzických nebo právnických osob. Je však třeba zkoumat, kdy takový zásah skutečně nastává, a zda se tedy jedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s., proti němuž je podle daného ustanovení žaloba přípustná.
Následně se městský soud zabýval tím, jaký vliv na veřejná subjektivní práva může mít povolení obnovy řízení o žádosti o zápis změny do registru silničních vozidel. Ze znění zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, dovodil, že registr silničních vozidel je informačním nástrojem, jehož zápisy mají pouze povahu evidenční. Zápis v takovém registru proto nese informaci o skutečnosti, která ke dni zápisu již nastala. Řízení o žádosti o změnu údajů v registru silničních vozidel v případě vyhovění této žádosti není ukončeno vydáním rozhodnutí, ale je fakticky proveden požadovaný úkon. Zápisem samotným se nekonstituuje žádné právo, které by bylo možné dále vykonávat. Jedná
Nahrávám...
Nahrávám...