dnes je 18.4.2024

Input:

č. 3431/2016 Sb. NSS; Správní řízení: zveřejnění informace či písemnosti na elektronické úřední desce

č. 3431/2016 Sb. NSS
Správní řízení: zveřejnění informace či písemnosti na elektronické úřední desce
k § 25 odst. 2 větě druhé správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Pokud zákonodárce stanoví povinnost zveřejňovat určitou informaci či písemnost na elektronické úřední desce (§ 25 odst. 2 věta druhá správního řádu), je třeba v rámci úřední činnosti zajistit patřičnou dokumentaci toho, že tak bylo vskutku zákonem stanoveným způsobem učiněno.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 6. 2016, čj. 2 As 47/2016-44)
Prejudikatura: č. 1519/2008 Sb. NSS.
Věc: Spolek Občanské sdružení - Šance proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, za účasti 1) spolku Spolek občanské solidarity Rumburk a 2) spolku Sdružení evropské a globální spolupráce Ústí nad Labem, o umístění stavby a stavební povolení, o kasační stížnosti žalovaného.

Městský úřad Rumburk, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), rozhodl dne 10.11. 2010 o umístění stavby „Areál čerpací stanice PHM na části pozemkových parcel č. 2314/1, 2314/3, 2314/4, 2313/2 a na části stavebního pozemku č. 2314/2 včetně přípojek na IS, vše v k. ú. Rumburk“ a současně vydal stavební povolení na tuto stavbu. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, o němž žalovaný dne 25. 1. 2012 rozhodl tak, že výrok I. rozhodnutí stavebního úřadu částečně změnil a výrok II. zrušil.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Krajský soud rozsudkem ze dne 3. 2. 2016, čj. 15 A 39/2012-74, zrušil rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dle krajského soudu byla důvodná námitka žalobce, že doklady doručované mu prostřednictvím veřejné vyhlášky nebyly současně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a tudíž se nemohl zúčastnit veřejného jednání ve věci. Žalovaný dle krajského soudu neunesl důkazní břemeno, které bylo na jeho straně, když vycházel pouze z důkazů ve spise, aniž by provedl dokazování.
Předmětný spis obsahuje „žádanku o zveřejnění na úřední desce“, dle které Bc. Lenka Ž. požadovala, aby bylo oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a nařízení veřejného ústního jednání zveřejněno na fyzické úřední desce a elektronické úřední desce v době od 24. 9. 2010 do 11. 10. 2010. Tuto žádanku převzal odbor tajemníka dne 24. 9. 2010. Podpis osoby přebírající žádanku je nečitelný. Dále je ve spise vedeném stavebním úřadem založen stejnopis předmětného oznámení s doložkou, ze které vyplývá, že tato písemnost byla vyvěšena na úřední desce příslušného správního orgánu od 24. 9. 2010 do 11. 10. 2010. Datum vyznačení doložky není uvedeno. Až v rámci odvolacího řízení byl správní spis doplněn stejnopisem předmětné písemnosti, na kterém je kromě již výše zmíněné doložky strojem dopsána poznámka: „Zveřejněné též na elektr. úřední desce MěÚ Rumburk“. Tato poznámka je opatřena totožným razítkem a stejně nečitelným podpisem. Ani u této poznámky není uvedeno datum, kdy byla na stejnopis vyznačena. Dle krajského soudu nelze z těchto písemností zcela určitě dovodit, zda skutečně došlo ke zveřejnění předmětné písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, neboť
Nahrávám...
Nahrávám...