dnes je 18.4.2024

Input:

č. 3432/2016 Sb. NSS; Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem před jeho uskutečněním

č. 3432/2016 Sb. NSS
Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem před jeho uskutečněním
k § 82 soudního řádu správního ve znění zákona č. 303/2011 Sb.
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném do 9.9. 2015*)
Žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením podle § 82 s. ř. s. lze podat teprve po uskutečnění tvrzeného nezákonného zásahu. Osoby, o jejichž platových poměrech mají být poskytnuty informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se proto nemohou domáhat zásahovou žalobou povinnosti zdržet se nezákonného zásahu do svých práv předtím, než je informace fakticky poskytnuta.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2016, čj. 8 As 93/2015-134)
Prejudikatura: č. 1773/2009 Sb. NSS a č. 3155/2015 Sb. NSS.
Věc: Ing. Milan 2. a další proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobců.

Společnou žalobou na ochranu před nezákonným zásahem se žalobci u Krajského soudu v Ústí nad Labem domáhali, aby uložil žalovanému povinnost „zdržet se nezákonného zásahu do práv žalobců spočívajícího v poskytnutí informací Vojtěchu B., požadovaných v jeho žádosti podané žalovanému dne 27. 10.2014“.
Podle krajského soudu byly splněny podmínky řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s. Žaloba byla podána v zákonné lhůtě a všichni žalobci byli aktivně legitimováni k jejímu podání. Požadované informace se týkaly jejich platů a odměn, které obdrželi v letech 2010-2014 jakožto zaměstnanci žalovaného na pozicích vedoucích jednotlivých odborů, poradců hejtmana, náměstků, radních a ředitele žalovaného. Jednalo se o osoby podle § 4 odst. 4 správního řádu, neboť mohly být poskytnutím informací dotčeny. Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, čj. 8 As 55/2012-62, č. 3155/2015 Sb. NSS, se dotčená osoba může proti poskytnutí informací bránit žalobou podle § 82 a násl. s. ř. s.; úkon spočívající v poskytnutí informací totiž nemá povahu rozhodnutí podle § 65 odst. 1 s. ř. s.
Při úvaze o přípustnosti zásahové žaloby přihlédl krajský soud také k tomu, že posteriorní ochrana před nezákonným zásahem spočívajícím v poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím nemá pro osobu dotčenou poskytnutím informací žádný smysl, neboť informace již byla poskytnuta a případnou nezákonnost tohoto stavu již nelze fakticky napravit, neboť poskytnuté informace se stanou veřejně přístupnými podle § 5 odst. 3 téhož zákona. Krajský soud uzavřel, že žaloba na ochranu před nezákonným zásahem spočívajícím v poskytnutí informací o žalobcích jakožto dotčených osobách podle zákona o svobodném přístupu k informacím je přípustná i tehdy, je-li podána před uskutečněním tvrzeného zásahu. Svébytná právní úprava zákona o svobodném přístupu k informacím není kompatibilní se správním řádem a se soudním řádem správním, a proto vyžaduje specifickou aplikaci, která bude ústavně konformní a zaručí poskytnutí účinné soudní ochrany.
Žalobci označili žadatele o poskytnutí informací za osobu zúčastněnou na řízení. V řízení o žalobě
Nahrávám...
Nahrávám...