dnes je 1.4.2023

Input:

č. 3443/2016 Sb. NSS; Katastr nemovitostí: obnova katastrálního operátu

č. 3443/2016 Sb. NSS
Katastr nemovitostí: obnova katastrálního operátu
k § 16 odst. 2 a 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb.*) (v textu jen „katastrální zákon z roku 1992“)
k § 41 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Posledním dnem lhůty k podání námitek proti obsahu obnoveného katastrálního operátu podle § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, je patnáctý den ode dne skončení vyložení obnoveného katastrálního operátu. Pokud vlastníkovi nebo jinému oprávněnému, který nemá v obci trvalý pobyt nebo sídlo, nebylo řádně doručeno oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu podle § 16 odst. 3 citovaného zákona, a v důsledku toho nevěděl o vyložení katastrálního operátu, může požádat o navrácení v předešlý stav podle § 41 správního řádu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2016, čj. 46 A 62/2014-33)
Prejudikatura: č. 3215/2015 Sb. NSS; č. 15/2006 Sb. NS.
Věc: Marie F. proti Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze o obsah obnoveného katastrálního operátu.

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Rakovník (dále jen „katastrální úřad“), zamítl rozhodnutím ze dne 9. 4. 2014 námitky žalobkyně proti obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Újezd nad Zbečnem. Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaný svým rozhodnutím ze dne 8. 7. 2014 zamítl a rozhodnutí katastrálního úřadu potvrdil. V odůvodnění uvedl, že oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu bylo žalobkyni odesláno dne 19. 10. 2011. Doručení oznámení žalobkyni však nebylo možné doložit. Lhůta pro podání námitek ovšem není odvislá od doručení oznámení. Konec lhůty pro podání je patnáctý den ode dne skončení vyložení obnoveného katastrálního operátu, tj. v daném případě dne 19. 12. 2011. Žalobkyně nepodala námitky ve stanovené lhůtě. Až její podání ze dne 11. 7. 2013 obsahovalo námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. Dále žalovaný uvedl, že katastrální úřad posoudil námitky jako opožděné, a proto není důvod se zabývat věcnou stránkou námitek. Katastrální úřad se podle žalovaného pouze snažil stručně odpovědět na obsah podání, přičemž ovšem neshledal ani důvod k zahájení řízení o opravě chyby z moci úřední.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Praze. V ní namítala, že katastrální úřad a žalovaný posoudily její námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu nesprávně jako opožděné. Není si vědoma, že by jí bylo doručeno oznámení o termínu a době vyložení obnoveného katastrálního operátu, přičemž nesouhlasí s tím, že průkazem o doručení oznámení je poštovní arch a zjištění, že se zásilka nevrátila. Oznámení je významným úkonem, na jehož základě je vlastníkům a jiným oprávněným dána možnost seznámit se s obsahem obnoveného katastrálního operátu a uplatnit v zákonem stanovené lhůtě námitky. Pokud se vlastník o existenci obnoveného katastrálního operátu nedozví, jsou mu odňata práva, kterými může obnovu katastrálního operátu ovlivnit. Žalovaný měl doručování oznámení posuzovat podle § 19 odst. 6 správního řádu. Doručení oznámení nebylo
Nahrávám...
Nahrávám...