dnes je 17.4.2024

Input:

č. 3444/2016 Sb. NSS; Státní památková péče: závazné stanovisko; zavedená správní praxe; nezákonnost

č. 3444/2016 Sb. NSS
Státní památková péče: závazné stanovisko; zavedená správní praxe; nezákonnost
k § 2 odst. 4 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Nelze se dovolávat legitimního očekávání z titulu zavedené správní praxe (zde vydání kladných rozhodnutí Národního památkového úřadu ohledně zateplení fasád u památkově chráněných objektů) za situace, kdy se jednalo o nezákonnou správní praxi, jejíž následování je nežádoucí a bylo by v rozporu se zákonem (§ 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2016, čj. 5 As 155/2015-35)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 63/2009 Sb. US (sp. zn. III. ÚS 2822/07).
Věc: Společnost s ručením omezeným CORSO proti Krajskému úřadu Libereckého kraje o závazné stanovisko orgánu památkové péče, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím ze dne 18. 4. 2014 vydal Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavebního a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, závazné stanovisko podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, že z hlediska státní památkové péče je nepřípustná realizace obnovy fasády do ulice A. Chvojky kontaktním zateplovacím systémem na specifikovaném objektu v k. ú. Jablonec nad Nisou, který se nachází na území městské památkové zóny Jablonec nad Nisou. Rozhodnutím ze dne 11. 8. 2014 žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí I. stupně. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci, který svým rozsudkem ze dne 13. 7. 2015, čj. 59 A 88/2014-31, žalobu zamítl.
Skutkové okolnosti případu byly následující. Žalobkyně dne 19. 2. 2014 požádala Magistrát města Jablonec nad Nisou, jakožto příslušný výkonný orgán státní správy na úseku státní památkové péče (dále jen „orgán památkové péče“), o vydání závazného stanoviska ve věci obnovy a zateplení fasády blíže vymezeného objektu v Jablonci nad Nisou do ulice A. Chvojky. Orgán památkové péče vydal dle § 14 odst. 3 zákona o památkové péči závazné stanovisko, kdy ve výroku I. jako přípustné posoudil provedení zateplení fasády do dvorního traktu objektu, který se nachází na území městské památkové zóny; ve výroku II. označil jako nepřípustnou obnovu fasády na uvedeném objektu do ulice A. Chvojky. Žalobkyně požádala orgán památkové péče o konzultaci svého záměru před podáním žádosti; dne 28. 1. 2014 se konalo místní šetření, při němž žalobkyně sdělila, že předloží varianty řešení. Záměr byl projednán na interní odborné komisi Národního památkového úřadu (dále jen „NPÚ“) dne 3. 2. 2014; s navrhovaným zateplením vyjádřila komise nesouhlas z důvodu vizuálního narušení středu městské památkové zóny, uvedla rovněž, že se jedná o cennou meziválečnou fasádu s dochovanými architektonickými prvky, doporučila zachovat současný stav a opravit historickou omítku. Dle § 14 odst. 6 zákona o památkové péči byl požádán o písemné vyjádření NPÚ. Podle odborného vyjádření ze dne 24. 2. 2014 není zateplení fasády objektu do ulice A. Chvojky z hlediska zájmu státní památkové péče akceptovatelné. NPÚ stanovisko odůvodnil tím, že fasáda do ulice A. Chvojky je pohledově
Nahrávám...
Nahrávám...