dnes je 19.6.2024

Input:

č. 3454/2016 Sb. NSS, Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení; dokazování

č. 3454/2016 Sb. NSS
Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení; dokazování
Přezkumné řízení: ochrana práv nabytých v dobré víře
k § 94 odst. 5, § 96 odst. 2, § 97 odst. 3 a § 99 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 77 odst. 2 soudního řádu správního
I. Přezkoumává-li soud zákonnost správního rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení podle § 97 odst. 3 správního řádu, je povinen učinit předmětem přezkumu rovněž i zákonnost správního aktu, kterým bylo přezkumné řízení zahájeno.
II. Podle § 96 odst. 2 správního řádu se v přezkumném řízení posuzuje soulad rozhodnutí s právními předpisy podle právního stavu a skutkových okolností v době jeho vydání. Uvedené však nikterak nevylučuje, aby soud ve smyslu § 77 odst. 2 s. ř. s. provedl a doplnil dokazování, má-li za to, že skutkový stav byl správními orgány zjištěn nedostatečně. Soud může použít i nové důkazy, které sice ve správním řízení nebyly předloženy, resp. nebyly součástí správního spisu, nicméně jsou schopny vypovídat o skutkovém stavu v době vydání správního rozhodnutí, a lze jimi tedy potvrdit nebo vyvrátit skutkový stav, který správní orgán zjistil ve správním řízení.
III. Pokud rozpor rozhodnutí s právními předpisy má mít původ výlučně v postupu správního orgánu, aniž by k tomu dotčená osoba svým jednáním jakkoli přispěla, a dotčená osoba je v dobré víře, že rozhodnutí bylo vydáno správným postupem, je třeba její dobrou víru v intencích § 94 odst. 5 a § 99 odst. 2 správního řádu zohlednit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2016, čj. 5 As 203/2015-141)
Věc: Magdalena Š. proti Ministerstvu pro místní rozvoj, za účasti 1) akciové společnosti V. D. KUKA, 2) PhDr. Václava M. a 3) Ing. Jiřího Č., o nařízení provedení nutných zabezpečovacích pracích, o kasační stížnosti žalobkyně.

Úřad městské části Praha 1 (stavební úřad) dne 10. 8. 2011 rozhodl, že stavba Praha-Hradčany čp. 163, na pozemku v k. ú. Hradčany, jejímž vlastníkem je Magdalena Š., svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, avšak není nutné ji neodkladně odstranit. Stavební úřad podle § 135 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006 nařídil vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací a zároveň podle § 141 odst. 1 téhož zákona nařídil vlastníkům sousedních staveb (osoby zúčastněné na řízení) povinnost strpět provádění udržovacích prací na stavbě, které mohou zasáhnout do jejich práv, a to v nezbytně nutném rozsahu. Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání, nabylo tak právní moci. Osoby zúčastněné na řízení následně podaly podnět k přezkoumání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu s tím, že se nejedná o nutné zabezpečovací práce, ale o práce, které by vyžadovaly stavební povolení, přitom s vlastníky sousedních nemovitostí nebylo jednáno.
Dne 24. 8. 2012 bylo vydáno usnesení o zahájení přezkumného řízení dle § 94 správního řádu, které bylo doručeno žalobkyni do vlastních rukou dne 31. 8. 2012; téhož dne bylo doručeno i osobám zúčastněným na řízení. Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dne 6. 9. 2012 odvolání. Odvolání bylo rozhodnutím žalovaného ze dne 17. 12. 2012 zamítnuto;
Nahrávám...
Nahrávám...