dnes je 1.4.2023

Input:

č. 3465/2016 Sb. NSS; Správní řízení: lhůta k podání odvolání

č. 3465/2016 Sb. NSS
Správní řízení: lhůta k podání odvolání
k § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Pro posouzení toho, zda byla ve smyslu § 40 odst. 1 písm. d) správního řádu zachována lhůta k podání odvolání, je v případě podání odvolání prostřednictvím držitele poštovní licence za pomoci elektronické služby DopisOnline rozhodující okamžik žádosti o poštovní službu, který byl držitelem poštovní licence podateli potvrzen jako den podání doporučené zásilky na poštovní stvrzence. Akceptace elektronické objednávky služeb pošty ze strany držitele poštovní licence totiž bez dalšího implikuje podání zásilky do poštovní sítě k přepravě, a tedy uzavření poštovní smlouvy.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, ze dne 14. 7. 2016, čj. 60 A 4/2016-109)
Prejudikatura: č. 791/2006 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 153/1997 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 325/96) a č. 202/2006 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 110/06).
Věc: Petr S. proti Krajskému úřadu Libereckého kraje o řízení o přestupku.

Magistrát města Jablonec nad Nisou, správní odbor, oddělení přestupků (správní orgán I. stupně), vydal dne 30. 9. 2015 rozhodnutí, kterým byl žalobce shledán vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí žalovaný zamítl jako opožděné. Dle žalovaného bylo rozhodnutí orgánu I. stupně doručeno žalobci prostřednictvím datové schránky jeho zmocněnce dne 2. 10. 2015. Od tohoto dne počala běžet 15denní lhůta pro odvolání, která skončila dne 19.10.2015. Ve lhůtě nebylo správnímu orgánu I. stupně odvolání doručeno, žádné odvolání adresované tomuto správnímu orgánu nebylo podáno ani k poštovní přepravě, proto rozhodnutí orgánu I. stupně nabylo dne 20.10.2015 právní moci. Žalovaný konstatoval, že odvolání proti rozhodnutí orgánu I. stupně bylo k poštovní přepravě podáno až dne 20.10. 2015 a správnímu orgánu I. stupně bylo doručeno dne 22.10. 2015, tedy opožděně.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. Žalobce nesouhlasil se závěrem o opožděnosti odvolání, neboť odvolání k poštovní přepravě podal dne 19. 10. 2015, tedy včas, v souladu s § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu. Držiteli poštovní licence odvolání předal dne 19. 10. 2015. K podpoře svého tvrzení navrhoval provést důkaz podacím lístkem vyhotoveným společností Česká pošta, s. p., v němž je jako datum podání uveden den 19. 10. 2015. Žalobce uvedl, že dle aplikace pošty Track & Trace dostupné na internetových stránkách pošty byla zásilka podána dne 20. 10. 2015, tento údaj však podle žalobce není relevantní. Žalobce nemůže ovlivnit případnou chybu držitele poštovní licence ani okamžik, kdy je předaná zásilka zpracována. Podle žalobce je podstatné, že zásilku držiteli poštovní licence předal dne 19. 10. 2015 a týž den mu držitel poštovní licence potvrdil jako datum podání zásilky. Z uvedených důvodů bylo odvolání podáno v zákonné lhůtě a napadené rozhodnutí žalovaného je nezákonné.
V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že k podacímu lístku se
Nahrávám...
Nahrávám...