dnes je 24.7.2024

Input:

č. 3473/2016 Sb. NSS, Opatření obecné povahy: nařízení omezení nebo zákazu vstupu do honitby

č. 3473/2016 Sb. NSS
Opatření obecné povahy: nařízení omezení nebo zákazu vstupu do honitby
k § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
k § 171 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Akt podle § 9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, jímž může orgán státní správy myslivosti na žádost uživatele honitby, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů, nařídit přiměřené omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností, je opatřením obecné povahy ve smyslu § 171 správního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7 2016, čj. 2 As 78/2016-72)
Prejudikatura:č. 740/2006 Sb. NSS, č. 1794/2009 Sb. NSS, č. 2140/2010 Sb. NSS, č. 2321/2011 Sb. NSS a č. 2444/2011 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 198/2008 Sb. ÚS (Pl. ÚS 14/07).
Věc: a) Ing. Stanislav J. a b) Pavel D. proti Městskému úřadu Veselí nad Moravou, za účasti 1) akciové společnosti Leoš Novotný a 2) obce Radějov, o zákaz vstupu do honitby, o kasačních stížnostech odpůrce a osoby zúčastněné na řízení 1).

Rozsudkem ze dne 24. 2. 2016, čj. 65 A 2/2015-126, shledal Krajský soud v Brně opatření obecné povahy Městského úřadu Veselí nad Moravou, odboru životního prostředí a územního plánování, ze dne 3. 2. 2014, kterým se nařizuje zákaz vstupu do honitby Obora Radějov (dále jen „napadené opatření obecné povahy“), nicotným.
V odůvodnění rozsudku se krajský soud nejprve zabýval aktivní žalobní legitimací navrhovatelů. Podle § 101a odst. 1 s. ř. s. je aktivní legitimace navrhovatele založena na tvrzení o dotčení jeho subjektivních práv opatřením obecné povahy. S odkazem na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, čj. 1 Ao 1/2009-120, č. 1910/2010 Sb. NSS, krajský soud konstatoval, že aktivní procesní legitimace je dána tehdy, bude-li navrhovatel logicky konsekventně a myslitelně tvrdit možnost dotčení jeho právní sféry příslušným opatřením obecné povahy. Krajský soud dále citoval rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2010, čj. 7 Ao 6/2010-44, č. 2464/2012 Sb. NSS, který se zabýval aktivní procesní legitimací v souvislosti s opatřením obecné povahy (návštěvní řád), které omezovalo vstup na určitá území Národního parku Šumava. Nejvyšší správní soud v tomto rozsudku uvedl, že [d]otčen danými opatřeními obecné povahy je tedy kdokoli, kdo by chtěl na tato území vstoupit, avšak kvůli zákazu tak nesmí učinit, ač by jinak - neboť mu svědčí svoboda pohybu po území České republiky - mohl. [...] Jestliže stěžovatel tvrdí, že opatření obecné povahy zakazující komukoli, tedy i jemu, vstup na určité území, na něž by jinak mohl vzhledem k jeho povaze (volně přístupné zejména lesní pozemky) vstoupit každý, zasahuje do jeho svobody pohybu, logicky konsekventně a myslitelně tvrdí dotčení své právní sféry. Jeho aktivní procesní legitimace v řízení podle § 101a a násl. s. ř. s. je tedy dána.“ V posuzované věci se jednalo o obdobnou situaci, a proto krajský soud shledal, že oba navrhovatelé jsou aktivně procesně legitimováni k podání návrhu.
Následně se krajský soud obsáhle zabýval možností
Nahrávám...
Nahrávám...