dnes je 17.4.2024

Input:

č. 3497/2017 Sb. NSS; Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních

č. 3497/2017 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních
k § 30 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
k části páté občanského soudního řádu
Rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti ve věci náhrady za přičlenění pozemků k honitbě podle § 30 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je rozhodnutím správního orgánu v soukromoprávní věci, k jehož přezkoumání je příslušný soud rozhodující v občanském soudním řízení podle části páté občanského soudního řádu.
(Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 9. 2016, čj. 15 A 16/2015-45)
Prejudikatura:  č. 448/2005 Sb. NSS a č. 1993/2010 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 149/2007 Sb.; č. 20/2003 Sb. NS.
Věc:  Státní podnik Lesy České republiky proti Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o stanovení výše náhrady za přičlenění honebních pozemků.

Magistrát města Chomutov (správní orgán I. stupně) rozhodl dne 26. 5. 2014 o stanovení výše náhrady za přičlenění honebních pozemků J. H. a V. R. v honitbě Kalek podle § 30 odst. 2 zákona o myslivosti. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, na jehož základě žalovaný svým rozhodnutím ze dne 11. 12. 2014 změnil rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že nahradil bod 1 výroku tohoto rozhodnutí tímto zněním: „Náhrada za přičlenění honebních pozemků v honitbě Kalek, jež jsou ve vlastnictví [V. R.], nar. [...], bytem [...], a [J. H.], nar. [...], bytem [...], a byly přičleněny do honitby 'Kalek' rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti podle § 30 odst. 1 zákona o myslivosti, se stanoví v přepočtu na skutečnou výměru ve vlastnictví [J. H.] a [V. R.], a to ve výši 300 Kč za 1 hektar ročně“. Bod 2 výroku rozhodnutí správního orgánu I. stupně, jímž bylo vysloveno, že toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 31. 12. 2023, dnem uzavření smlouvy o nájmu honitby nebo dnem uzavření dohody o výši náhrady za přičlenění honebních pozemků, zůstal nezměněn.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Při vlastní přípravě na jednání krajský soud zjistil, že rozhodnutí o této žalobě nespadá do kompetence soudů rozhodujících ve správním soudnictví, neboť správní orgán vydal žalobou napadené rozhodnutí v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci.
Podle § 46 odst. 2 s. ř. s. platí, že [s]oud odmítne návrh také tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. V usnesení o odmítnutí návrhu musí být navrhovatel poučen o tom, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu a ke kterému věcně příslušnému soudu.“
V projednávané věci žalobce napadl žalobou rozhodnutí o určení výše náhrady vlastníkům pozemků za přičlenění těchto pozemků k honitbě, vydané v souladu s § 30 odst. 2 zákona o myslivosti. Podle tohoto ustanovení [v]lastníkům honebních pozemků, které
Nahrávám...
Nahrávám...