dnes je 5.3.2024

Input:

č. 3499/2017 Sb. NSS; Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

č. 3499/2017 Sb. NSS
Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
k § 114 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákonů č. 341/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 468/2011 Sb. a č. 258/2014 Sb.
k § 82 soudního řádu správního ve znění zákona č. 303/2011 Sb.
Výzvou podle § 114 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nemůže být osoba vykonávající komunikační činnost podle tohoto zákona přímo zkrácena na svých právech, výzvu proto nelze považovat za zásah ve smyslu § 82 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2016, čj. 9 As 218/2016-63)
Prejudikatura:  č. 1176/2007 Sb. NSS a č. 1931/2009 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 1982, Srl CILFIT a Lanificio di Tabardo SpA proti Ministerstvu zdravotnictví (238/81, Recueil s. I-3415).
Věc:  Akciová společnost O2 Czech Republic proti Českému telekomunikačnímu úřadu o ochraně proti nezákonnému zásahu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobkyně je osobou vykonávající komunikační činnost ve smyslu § 7 a § 129 odst. 1 a 2 zákona o elektronických komunikacích a provozuje vlastní mobilní síť na území České republiky. Rozhodnutím žalovaného jí byl udělen příděl rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz (dále jen „příděl“). Za účelem splnění závazku velkoobchodní nabídky převzatého v rámci výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů zveřejnila referenční nabídku, která dle názoru žalovaného neodpovídá podmínkám přijatým žalobkyní v rámci aukce a promítnutým do rozhodnutí o přídělu. Proto ji dne 9. 2. 2016 zaslal výzvu, kterou ji vyzval ke zjednání nápravy (dále jen „výzva“). Proti výzvě se žalobkyně bránila žalobou na ochranu před nezákonným zásahem u Městského soudu v Praze.
Městský soud se v rozsudku ze dne 29. 7. 2016, čj. 5 A 64/2016-32, nejprve zabýval povahou výzvy a vyhodnotil, že jejím smyslem je především upozornit povinnou osobu na nesprávnost jejího jednání spočívajícího v neplnění podmínek či povinností stanovených jí přídělem a umožnit jí, aby v určené lhůtě zjednala nápravu. K potrestání povinné osoby a případnému uložení pokuty za správní delikt dle § 118 odst. 5 písm. a) zákona o elektronických komunikacích proto může dojít teprve za situace, kdy povinná osoba výzvě dle § 114 téhož zákona nevyhoví a neodstraní vytýkané nedostatky, či pokud o jejich odstranění žalovaného bezodkladně neinformuje.
Z obsahu výzvy je patrné, že měla v prvé řadě upozornit žalobkyni na porušování závazku velkoobchodní nabídky a podnítit ji k tomu, aby dbala na dodržování podmínek a povinností z něj vyplývajících. Bylo poté na ní, aby řádně zajistila, že cena za 1 MB dat ve zveřejněné referenční nabídce bude stanovena tak, aby umožnila ziskové podnikání na podřazeném trhu nebo trzích, tj. aby s jejich využitím mohl stejně efektivní operátor ziskově replikovat maloobchodní služby stěžovatelky. Podle výpočtu žalovaného by ke splnění této podmínky musela cena činit maximálně 0,41 Kč.
Jako neopodstatněnou vyhodnotil městský soud námitku, že je výzva nepřezkoumatelná,
Nahrávám...
Nahrávám...