dnes je 12.7.2024

Input:

č. 3620/2017 Sb. NSS, Řízení před soudem: předžalobní výzva jako součást „uplatnění práv v občanskoprávním řízení“

č. 3620/2017 Sb. NSS
Řízení před soudem: předžalobní výzva jako součást „uplatnění práv v občanskoprávním řízení“
Zdravotnictví: zákonná výjimka z povinnosti mlčenlivosti
k § 142a občanského soudního řádu ve znění zákona č. 293/2013 Sb.
k § 51 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
Pro posuzování zákonné výjimky z povinnosti mlčenlivosti podle § 51 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, je pod pojmem „uplatnění práv v občanskoprávním řízení“ nutné rozumět i zaslání tzv. předžalobní výzvy podle § 142a o. s. ř., ačkoliv se tak stane ještě před zahájením občanského soudního řízení.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2017, čj. 6 Ad 23/2015-60)
Věc: Psychiatrická nemocnice Bohnice proti Ministerstvu zdravotnictví o uložení pokuty.

Žalovaný vydal dne 10. 7. 2015 rozhodnutí, kterým změnil rozhodnutí I. stupně vydané Magistrátem hlavního města Prahy, odborem správních činností ve zdravotnictví a sociální péče, ze dne 8. 4. 2015 a uložil žalobkyni pokutu ve výši 15 000 Kč podle § 117 odst. 4 písm. a) zákona o zdravotních službách, a to za porušení povinnosti mlčenlivosti podle § 51 odst. 1 tohoto zákona, jelikož v podání určeném třetí osobě a na připojené faktuře v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - náhradou na léčebnou péči uvedla osobní údaje pacienta. Žalovaný v rozhodnutí uvedl, že porušení povinnosti mlčenlivosti podle zákona o zdravotních službách je speciální úpravou povinností poskytovatele zdravotních služeb a není rozhodné, na jakém nosiči jsou tyto informace zachyceny - nemusí se tak jednat o zdravotnickou dokumentaci. Rozhodné je, zda sdělením určité informace o pacientovi je zasaženo do ochrany jeho soukromého a rodinného života. Zákon nerozlišuje, o jakou konkrétní činnost poskytovatele v tom kterém případě v souvislosti s uloženou povinností mlčenlivosti se jedná, a tak není rozhodné, zda k porušení došlo v souvislosti s primární péčí či při činnosti administrativně ekonomické. Výsledek je v obou případech stejný, a tím je zásah do soukromého a rodinného života pacienta.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Městského soudu v Praze, jelikož se neztotožňovala s uvedeným právním závěrem správních orgánů, stejně jako s výší uložené pokuty. Žalobkyně nesouhlasila s tím, že by naplnila formální stránky správního deliktu. Poukázala na náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, přičemž tyto náležitosti splnila a plnění označila pouze kódem. Aby mohla zahájit řízení pro vymáhání pohledávky, musela vyrozumět dlužníka o jeho dluhu a následně mu předat předžalobní výzvu. Kontaktování dlužníka prostřednictvím správního orgánu je podle názoru žalobkyně naplněním § 142a o. s. ř., proto by se na předání této faktury měl vztáhnout § 51 odst. 3 zákona o zdravotních službách. Pojem občanskoprávní řízení, který je v občanském soudním řádu uveden, zahrnuje i zaslání předžalobní výzvy, ačkoliv samo řízení před soudem ještě neprobíhá.
Žalobkyně dále namítala, že nedošlo k naplnění materiální stránky správního deliktu,
Nahrávám...
Nahrávám...