dnes je 24.7.2024

Input:

č. 3624/2017 Sb. NSS, Právo na informace: lhůta k poskytnutí informace, úhrada nákladů

č. 3624/2017 Sb. NSS
Právo na informace: lhůta k poskytnutí informace, úhrada nákladů
k § 14 odst. 5 písm. d) a § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění účinném do 9. 9. 2015
Marným uplynutím patnáctidenní lhůty k poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezaniká povinnému oprávnění požadovat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli dle § 17 odst. 3 tohoto zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2017, čj. 7 As 300/2016-21)
Prejudikatura: č. 1034/2007 Sb. NSS, č. 1392/2007 Sb. NSS a č. 1879/2009 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 30/1998 Sb. a č. 108/1998 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 365/97).
Věc: Lukáš K. proti Městskému soudu v Praze o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce se žádostmi o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím domáhal po žalovaném za a) sdělení, na kterých vysokých školách získali vzdělání soudci rozhodující věc vedenou pod sp. zn. 9 A 167/2012; za b) poskytnutí seznamu řízení zahájených u žalovaného v letech 2012 a 2013, a to v rozdělení podle jednotlivých senátů vzestupně dle data zahájení řízení či data nápadu senátu. Ke každému řízení požadoval uvedení spisové značky, data zahájení řízení či data nápadu senátu, označení účastníků řízení a skutečnosti, zda a příp. kdy bylo řízení ukončeno. Dále požádal o sdělení, která z těchto řízení byla vyřizována v přednostním režimu dle § 56 s. ř. s.
K požadavku a) žalovaný poskytl informace o vzdělání dvou soudců příslušného senátu a v případě soudkyně Mgr. Bašné odkázal žalobce na Obvodní soud pro Prahu 8, který disponuje jejím personálním spisem. K požadavku b) žalovaný vyzval žalobce dne 22. 10. 2014 k úhradě 36 870 Kč za mimořádně rozsáhlé vyhledávání údajů, neboť nápad v požadovaných agendách činil 30 347 věcí.
Žalobce podal stížnost proti požadavku úhrady za poskytnutí informací a na postup při vyřizování žádosti. Ministerstvo spravedlnosti rozhodnutím ze dne 13. 3. 2015 uložilo žalovanému dle § 16a odst. 6 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, aby do 15 dnů vyřídil žalobcovu žádost v části týkající se vzdělání Mgr. Bašné a ve zbytku postup žalovaného potvrdilo.
Žalovaný sdělením ze dne 19. 5. 2015 poskytl žalobci informaci o vzdělání Mgr. Bašné. Rozhodnutím ze dne 3. 6. 2015 odložil žádost žalobce o poskytnutí informací dle § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím z důvodu, že žalobce nezaplatil předepsanou částku ve lhůtě 60 dnů.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 6. 2015 žalobou u Městského soudu v Praze. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 8. 2015, čj. Nad 236/2015-20, postoupil věc Krajskému soudu v Praze. Krajský soud rozsudkem ze dne 13. 10. 2016, čj. 45 A 32/2015-45, žalobu zamítl.
K námitce, dle které byla žalobci oznámena úhrada nákladů až po lhůtě stanovené pro rozhodnutí o žádosti, pročež mu vznikl nárok na bezplatné poskytnutí informací dle § 17 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, krajský soud uvedl, že poskytnutí informací lze vázat na
Nahrávám...
Nahrávám...