dnes je 29.2.2024

Input:

č. 3643/2017 Sb. NSS; Provoz na pozemních komunikacích: stanice technické kontroly; Správní řízení: odvolací řízení; znalecký posudek

č. 3643/2017 Sb. NSS
Provoz na pozemních komunikacích: stanice technické kontroly
Správní řízení: odvolací řízení; znalecký posudek
k § 54 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákonů č. 478/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 103/2004 Sb. a č. 239/2013 Sb.*)
k § 89 odst. 2 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Posuzuje-li správní orgán ve společném řízení dvě bezvadné žádosti o zřízení stanice technické kontroly, přičemž regulace pokrytí území podle § 54 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, umožňuje udělit oprávnění pouze jednomu z žadatelů, vyhodnotí, který z nich spíše vyhoví potřebám daného území.
Soud je oprávněn posoudit, zda podklady a kritéria pro takové hodnocení byly správné, úplné, relevantní a přípustné.
II. Pokud je jedno z rozhodných kritérií zpochybněno odborným posudkem předloženým v odvolacím řízení, je odvolací orgán povinen se s ním v rozhodnutí vypořádat podle § 89 odst. 2 správního řádu; totéž musí učinit i krajský soud k žalobní námitce.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2017, čj. 2 As 73/2017-44)
Prejudikatura: č. 906/2006 Sb. NSS, č. 2066/2010 Sb. NSS a č. 2879/2013 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 327/2005 Sb., č. 164/2009 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 2556/07) a č. 202/2012 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 31/08).
Věc: Společnost s ručením omezeným FONTES STK proti Ministerstvu dopravy o oprávnění k provozování veřejné stanice technické kontroly, o kasační stížnosti žalobkyně.

Dne 17. 2. 2015 podala žalobkyně u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství (správní orgán I. stupně), žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly (dále jen „STK“), v níž uvedla, jakými přístroji a zařízeními bude stanice vybavena a že bude umístěna v Chrudimi. Na výzvu správního orgánu I. stupně žalobkyně žádost doplnila mimo jiné o popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště a o kladné vyjádření stavebního úřadu. Žalobkyně zároveň oznámila změnu místa vybudování provozovny na Janovice u Chrudimi, Morašice.
Dne 24. 2. 2015 podal u správního orgánu I. stupně žádost o rozšíření a provozování STK Jiří V., a to ve vlastním areálu ve Skutči, přičemž vypočetl oprávnění, jichž je držitelem, a oprávnění, o která žádá. Doložil souhlasné stanovisko Městského úřadu Hlinsko, starostů měst Skuteč, Chrast, Proseč, Luže a Slatiňany a na výzvu správního orgánu I. stupně žádost dále doplnil o požadované náležitosti.
Správní orgán I. stupně usnesením ze dne 15. 6. 2015 spojil řízení o obou žádostech, což odůvodnil tím, že podle § 16a vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel (dále jen „prováděcí vyhláška“), při určování způsobu a rozsahu pokrytí správního obvodu činnostmi STK vychází správní orgán z území okresu, v němž má být provozovna vybudována. Oba
Nahrávám...
Nahrávám...