dnes je 5.3.2024

Input:

č. 3651/2017 Sb. NSS; Ochrana spotřebitele: informační povinnost prodávajícího

č. 3651/2017 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: informační povinnost prodávajícího
k § 9 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Informační povinnost prodávajícího (§ 9 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) u prodeje ojetého vozidla není splněna pouhým uvedením údaje o stavu počítače kilometrů ve vozidle. Nemůže-li prodejce kilometrový proběh ani při zachování veškeré odborné péče zjistit či ověřit jinak (diagnostikou, zjištěním v on-line databázích atp.), musí na to zájemce o koupi výslovně upozornit. Stav tachometru je totiž jen údajem orientačním, a v některých případech dokonce bezcenným a zavádějícím.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2017, čj. 8 As 255/2016-36)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 234/2008 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 2983/08); č. 14/2015 Sb. NS.
Věc: Společnost s ručením omezeným AC DODÁVKY proti České obchodní inspekci, ústřednímu inspektorátu, o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobkyně.

Inspektoři České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) provedli dne 27. 8. 2013 kontrolu v autobazaru žalobkyně, při níž zjistili, že žalobkyně uvedla na tabulce u prodávaného vozu Volkswagen Crafter údaj 261 000 km jako stav tachometru. Údaj potvrdila i ústně. Ten nicméně neodpovídal skutečnému stavu, jelikož znaleckým posudkem bylo prokázáno, že již ke dni 30. 12. 2010 byl stav najetých kilometrů 418 790. Ředitel inspektorátu ČOI pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu uložil žalobkyni pokutu ve výši 250 000 Kč za porušení § 9 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 24 odst. 7 písm. c) téhož zákona.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí odvolání, které Ústřední inspektorát ČOI zamítl a potvrdil původní rozhodnutí. Uvedl, že předmětný správní delikt je ohrožovací, k naplnění skutkové podstaty postačuje ohrožení právem chráněného zájmu, nemusí dojít k jeho porušení. Spotřebitel údaj o stavu tachometru vnímá jako úplnou, pravdivou a ověřenou informaci. Žalobkyně tudíž nepostupovala s odbornou péčí, kterou lze od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám a obecným zásadám dobré víry v oblasti její činnosti. Informace uvedená v kupní smlouvě o tom, že stav tachometru nemusí odpovídat počtu skutečně najetých kilometrů, je nedostatečná.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze. Mimo jiné uvedla, že správní orgán použil špatné ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Tabulku na voze nepovažuje za řádné informování, k tomu dochází až rozhovorem s pracovníkem žalobkyně a při něm by inspektoři zjistili, že prodávající řádně informuje kupujícího o vlastnostech prodávaného vozidla. Též namítla, že správní orgány pominuly reálné možnosti prodávajícího. Uvedla, že řada vozidel je v lepším technickém stavu a má najeto méně kilometrů, případně opačně.
Městský soud žalobu zamítl rozhodnutím ze dne 30. 9. 2016, čj. 10 A 183/2014-45. Konstatoval, že údaj o ujetých kilometrech představuje podstatný parametr ovlivňující cenu, potažmo zájem spotřebitele. Tabulka na vozidle je relevantní a nelze připustit praktiky, jimiž je zákazník nalákán
Nahrávám...
Nahrávám...