dnes je 24.7.2024

Input:

č. 3768/2018 Sb. NSS, Ochrana spotřebitele: pojem „prodávající“

č. 3768/2018 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: pojem „prodávající“
k § 19 a § 24 odst. 7 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 27. 12. 2015*)
Podnikatel, který s reklamující fyzickou osobou nemá uzavřenou smlouvu, z níž má reklamovaný nárok z vadného plnění vyplývat, není prodávajícím dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a proto se nemůže dopustit správních deliktů dle § 24 odst. 7 uvedeného zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2018, čj. 2 As 269/2016-36)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 234/2009 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 2983/08); rozsudek Soudního dvora ze dne 5. 7. 2012, Content Services, C-49/11.
Věc: Akciová společnost DEKTRADE proti České obchodní inspekci, ústřednímu inspektorátu o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.

Spotřebitelka dne 3. 3. 2014 uplatnila u žalobkyně reklamaci obkladů a dlažby, žalobkyně jí však nevydala písemné potvrzení s vyznačením data, obsahu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení. Zároveň nevydala potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Protokol dále obsahuje informaci o tom, že žalobkyně nebyla povinnou osobou, neboť spotřebitelce neprodala výrobky ani neposkytla služby. Spotřebitelka si u žalobkyně obklady vybrala a nechala si zpracovat návrh koupelny. Později si však realizaci objednala u společnosti Stavby Hummel, s. r. o. Dlažba i obklady tak byly následně od žalobkyně odebrány dne 19. 9. 2013 společností Stavby Hummel. Žalobkyně měla v takové situaci sepsat potvrzení o přijetí reklamace a vyřídit ji s tím, že není povinnou osobou, neboť výrobky neprodala a služby neposkytla. Nesplněním této povinnosti podle správního orgánu I. stupně došlo k porušení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, za což žalobkyně nesla odpovědnost. Dne 3. 3. 2014 spotřebitelka se žalobkyní jednala a zaslala jí fotografie vadných obkladů. Dne 4. 3. 2014 žalobkyně spotřebitelce e-mailem odpověděla, že jednala se svým dodavatelem (společností SANIMAT, s. r. o.), který sdělil, že se tato vada vyskytla již několikrát a že vada by měla zhruba do jednoho měsíce zmizet. Reklamace nebyla vyřízena a v průběhu doby vada obkladů nevymizela. Následně žalobkyně vyrozuměla spotřebitelku o tom, že její dodavatel e-mailem ze dne 12. 8. 2014 reklamaci zamítl. Spotřebitelka proto u správního orgánu I. stupně podala stížnost, že nebyl dodržen postup při reklamaci, nebyl vydán reklamační protokol a nebyly dodrženy reklamační lhůty dle zákona o ochraně spotřebitele.
V návaznosti na kontrolu provozovny žalobkyně provedenou dne 18. 9. 2014 na základě podnětu spotřebitelky byla žalobkyni příkazem správního orgánu I. stupně ze dne 29. 12. 2014, uložena pokuta ve výši 5 000 Kč za spáchání správního deliktu podle § 24 odst. 7 písm. v) a písm. t) zákona o ochraně spotřebitele [nyní § 24 odst. 7 písm. x) a v), pozn. Nejvyššího správního soudu]. Proti tomuto příkazu podala žalobkyně včasný odpor. Rozhodnutím I. stupně ze dne 23. 2. 2015 byla žalobkyni uložena pokuta ve výši 5 000 Kč za spáchání správního deliktu podle § 24 odst. 7 písm. v) a t) zákona o ochraně spotřebitele [nyní § 24 odst. 7 písm. x) a v), pozn. Nejvyššího správního soudu].
Nahrávám...
Nahrávám...