dnes je 5.12.2023

Input:

č. 3829/2019 Sb. NSS; Katastr nemovitostí: zjevně nepřípustná žádost; nové rozhodnutí

č. 3829/2019 Sb. NSS
Katastr nemovitostí: zjevně nepřípustná žádost; nové rozhodnutí
k § 66 odst. 1 písm. b) a § 101 písm. b) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Žádost o vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu ve věci pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí – a to s právními účinky zpětně ke dni doručení (původního) návrhu – není žádostí zjevně právně nepřípustnou ve smyslu § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2018, čj. 5 As 122/2016-36)
Prejudikatura: č. 962/2006 Sb. NSS a č. 1633/2008 Sb. NSS.
Věc: Jan V. proti Zeměměřičskému a katastrálnímu inspektorátu v Praze o zápis do katastru nemovitostí, o kasační stížnosti žalobce.

Žádostmi ze dne 2. 9. 2009 se žalobce domáhal zahájení nového řízení a vydání nového rozhodnutí, jímž bude vyhověno jeho třem žádostem, resp. návrhům na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, které žalobce doručil dne 8. 12. 2005 Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov (dále jen „správní orgán I. stupně“). Ten je všechny pravomocně zamítl rozhodnutími ze dne 27. 3. 2006. Vycházel přitom ze sdělení pověřeného soudního exekutora, podle kterého byla jedna z prodávajících omezena v dispozicích se svými nemovitostmi, a to na základě usnesení Okresního soudu v Kladně o nařízení exekuce.
Žalobce posléze zjistil, že zmíněné usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci dne 6. 9. 2006, přičemž jeho účinky vůči prodávající nastaly až k tomuto datu, tj. k datu následujícímu po podepsání kupních smluv a podání návrhů na vklad. Podle názoru žalobce tedy správní orgán I. stupně návrhy na vklad zamítl neoprávněně, a proto podal žádosti o zahájení nového řízení a vydání nového rozhodnutí v daných věcech ve smyslu § 101 písm. b) správního řádu; dle tohoto ustanovení lze totiž vydat nové rozhodnutí ve věci tehdy, jestliže jím bude vyhověno žádosti, která byla pravomocně zamítnuta.
Usneseními ze dne 26. 10. 2009 správní orgán I. stupně řízení o žádostech žalobce ze dne 2. 9. 2009 zastavil. Rozhodnutími ze dne 11. 1. 2010 žalovaný zamítl odvolání žalobce proti usnesením o zastavení řízení a současně tato usnesení potvrdil. Tato rozhodnutí žalovaného i správního orgánu I. stupně byla zrušena a vrácena žalovanému k dalšímu řízení rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2013, čj. 10 A 58/2010-39, a to z důvodu vady řízení spočívající v nepřezkoumatelnosti rozhodnutí.
Následně vydal správní orgán I. stupně v každém ze tří řízení o žádostech ze dne 2. 9. 2009 další dvě usnesení (ze dne 26. 6. 2013 a ze dne 4. 9. 2013) o zastavení řízení; tato rozhodnutí však byla zrušena a věci byly vráceny správnímu orgánu I. stupně k dalšímu řízení. Poté správní orgán I. stupně – napočtvrté – opět rozhodl o zastavení řízení usneseními ze dne 25. 3. 2014, v nichž důvody svého postupu vyložil ve stručnosti takto: žádosti stěžovatele ze dne 2. 9. 2009 jsou zjevně právně nepřípustné, protože právní účinky vkladu práva nemohou nastat k jinému dni, než je den podání návrhu na vklad – viz § 2 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a
Nahrávám...
Nahrávám...