dnes je 29.2.2024

Input:

č. 3885/2019 Sb. NSS; Řízení před soudem: nezákonný zásah; vstup příslušníků Policie České republiky a obecní policie na cizí pozemek nebo do cizí stavby

č. 3885/2019 Sb. NSS
Řízení před soudem: nezákonný zásah; vstup příslušníků Policie České republiky a obecní policie na cizí pozemek nebo do cizí stavby
k § 172 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
k § 40 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
k § 16 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
k § 135 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Příslušníci Policie České republiky a strážníci obecní policie jsou oprávněni vstoupit na cizí pozemek nebo do cizí stavby na základě § 40 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, resp. § 16 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jestliže důvodně předpokládají, že na pozemku či ve stavbě provedou úkon, popř. zákrok dle těchto zákonů. Toto jejich oprávnění, zahrnující též oprávnění zjednat si vstup na cizí pozemek nebo do cizí stavby, nelze využít k vytvoření podmínek stavebnímu úřadu k provedení jeho úkonu (§ 172 stavebního zákona).
II. Ustanovení § 135 správního řádu, které upravuje součinnost Policie České republiky při provádění úkonu správního orgánu, nezakládá Policii České republiky ani obecní policii žádnou zvláštní pravomoc či oprávnění.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 10. 2018, čj. 45 A 15/2016-88)*)
Věc: Stanislav S. proti 1) Městskému úřadu Benešov, 2) městu Benešov a 3) Ministerstvu vnitra o ochranu před nezákonným zásahem.

Žalobce je ve společném jmění manželů vlastníkem pozemku (dále „předmětný pozemek“), na nějž dne 2. 2. 2016 bez souhlasu a vědomí žalobce vstoupily úřední osoby žalovaných, tj. úřední osoby z odboru výstavby a územního plánování žalovaného 1), za přítomnosti dvou zaměstnanců živnostenského úřadu žalovaného 1), dva strážníci Městské policie Benešov, čtyři příslušníci Policie České republiky. Tyto osoby rovněž bez souhlasu a vědomí žalobce vstoupily do budovy stojící na předmětném pozemku. Dne 12. 2. 2016 byl žalobci doručen přípis žalovaného 1) ze dne 2. 2. 2016, jímž byl žalobce vyrozuměn, že ke vstupu na předmětný pozemek došlo z důvodu podezření na bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat, jež mělo nastat v souvislosti s odstraňováním staveb na sousedním pozemku p. č. x ve vlastnictví společnosti Green Park Benešov, s. r. o. Toto podezření mělo vyplynout z kontrolní prohlídky provedené dne 28. 1. 2016 žalovaným 1) právě na sousedním pozemku p. č. x a z vyjádření statika. Přítomnost Městské policie Benešov a Policie České republiky měla být pak žádána z důvodu, že žalobce měl v průběhu předcházejícího roku ve dvou případech zamezit vstupu úředních osob stavebního úřadu na předmětný pozemek.
Nezákonnost zásahu žalovaných spatřoval žalobce v tom, že pro vstup na pozemek a do budovy žalobce bez jeho souhlasu a vědomí nebyly splněny podmínky, neboť k němu nedošlo za situace bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat. Žalobce zaměstnankyni žalovaného 1) opakovaně upozorňoval již v polovině ledna 2016, že demolice na sousedním pozemku p. č. x probíhá v rozporu s vydaným demoličním povolením, a žádal
Nahrávám...
Nahrávám...