dnes je 29.2.2024

Input:

č. 3989/2020 Sb. NSS; Telekomunikace: podmínky výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů

č. 3989/2020 Sb. NSS
Telekomunikace: podmínky výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
k § 21 odst. 5 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., č. 153/2010 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 420/2011 Sb. a č. 468/2011 Sb.
k čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice), ve znění ke 2. 12. 2016 (dále jen „autorizační směrnice“)
Český telekomunikační úřad mohl nastavit jako podmínku účasti ve výběrovém řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě též tzv. povinnost velkoobchodního přístupu, tedy povinnost infrastrukturního operátora jako „výherce“ aukce umožnit virtuálním operátorům přístup k radiovému spektru [§ 21 odst. 5 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES (autorizační směrnice)].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2020, čj. 10 As 274/2019-67)
Prejudikatura: rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 10. 1982, Srl CILFIT a Lanificio di Gavardo SpA proti Ministerstvu zdravotnictví (283/81, Recueil, s. 3415).
Věc: Akciová společnost Vodafone Czech Republic proti Českému telekomunikačnímu úřadu o podmínkách výběrového řízení, o kasační stížnosti žalobkyně.

Dne 8. 2. 2016 vyhlásil žalovaný výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz, a to dle § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Cílem výběrového řízení bylo rozdělení určitých částí pásma operátorům, kteří je používají při poskytování služeb svým koncovým uživatelům.
Žalobkyně k nastavení podmínek výběrového řízení, které byly obsaženy v dokumentu „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz“, vznesla nejprve v rámci konzultace připomínky (viz § 130 zákona o elektronických komunikacích). Žalovaný vypořádal připomínky v samostatném dokumentu. Následně žalobkyně zaslala žalovanému námitky proti podmínkám výběrového řízení. Na námitky odpověděl žalovaný dokumentem ze dne 9. 12. 2016, kde námitky označil jako neodůvodněné. I přes výše uvedené připomínky a námitky se žalobkyně výběrového řízení zúčastnila.
Předseda Rady žalovaného rozhodnutím ze dne 5. 9. 2016 žalobkyni udělil příděl rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 a 2600 MHz a stanovil podmínky jeho užívání. V bodu 8. písm. a) rozhodnutí je uvedena povinnost žalobkyně splnit závazky, které převzala v průběhu výběrového řízení, a to závazek velkoobchodní nabídky a závazek refarmingu.
Závazek velkoobchodní nabídky spočíval mimo jiné v těchto povinnostech:
- žalobkyně je povinna po dobu 12 let ode dne právní moci přídělu jednat s každým zájemcem v dobré víře o uzavření dohody o umožnění přístupu k veřejné komunikační síti provozované s využitím rádiových kmitočtů
Nahrávám...
Nahrávám...