dnes je 24.7.2024

Input:

č. 4075/2020 Sb. NSS, Správní trestání: přestupky v silniční dopravě

č. 4075/2020 Sb. NSS
Správní trestání: přestupky v silniční dopravě
Přestupky: příkazní řízení
k § 91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb. (v textu jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“)
k § 3, § 50 odst. 3 a 4 a § 94 a násl. správního řádu ve znění do 31. 10. 2020
Rozhodnutí o (dopravním) přestupku vydané v příkazním řízení na místě (§ 91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) může být zrušeno v přezkumném řízení (§ 94 a násl. správního řádu) pro nesoulad s právními předpisy spočívající například v porušení § 3 ve spojení s § 50 odst. 3 a 4 správního řádu, tedy pokud správní orgán při vydání příkazu na místě nezjistil dostatečně skutkový stav, nezjistil všechny rozhodné okolnosti nebo pečlivě nepřihlédl ke všemu, co vyšlo v řízení dosud najevo, včetně toho, co uvedli účastníci (i toho, co uvedl poškozený jako účastník dopravní nehody, byť formálně vzato není účastníkem přestupkového řízení), jinak řečeno pokud o tehdy zjištěném skutkovém stavu byly, resp. mohly být, důvodné pochybnosti.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2020, čj. 6 As 148/2020-28)
Prejudikatura: č. 2144/2010 Sb. NSS, č. 2838/2013 Sb. NSS, č. 3929/2019 Sb. NSS.
Věc: F. M. proti Policejnímu prezidiu České republiky o zákonnosti příkazu na místě, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce byl rozhodnutím vydaným v příkazním řízení na místě dne 21. března 2018 (dále jen „příkaz na místě“) shledán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 8 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Přestupku se dopustil tím, že nedal přednost v jízdě vozidlu přijíždějícímu zprava, a způsobil tak dopravní nehodu, za což mu byla uložena pokuta ve výši 2 500 Kč. Žalobce s projednáním přestupku na místě souhlasil a pokutu uhradil.
Poškozená řidička vozidla, jemuž žalobce nedal přednost, dne 17. dubna 2018 nahlásila na policii, že se u ní druhý den po nehodě projevily silné bolesti hlavy a krční páteře. Lékař jí diagnostikoval poraněnou krční páteř a doznívající otřes mozku.
Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „správní orgán prvního stupně“) příkaz na místě zrušil rozhodnutím ze dne 28. května 2018 ve zkráceném přezkumném řízení pro rozpor s § 3 správního řádu, neboť nebyla dostatečně zvážena možnost projevu zranění účastníků dopravní nehody s určitým časovým odstupem, a s § 92 odst. 2 písm. e) zákona o odpovědnosti za přestupky, neboť časový údaj v popisu skutku neodpovídal záznamu o dopravní nehodě. Současně věc vrátil dopravnímu inspektorátu územního odboru Beroun (dále jen „DI Beroun“) k dalšímu řízení.
Odvolání žalobce proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 25. června 2018. Konstatoval, že příkaz nebyl vydán na základě spolehlivě zjištěného skutkového stavu, orgán policie rozhodující v příkazním řízení dostatečně nezvážil možnost zranění účastníků dopravní nehody, které se může projevit i s určitým časovým odstupem. Vznik zranění poškozené
Nahrávám...
Nahrávám...