dnes je 24.7.2024

Input:

č. 4112/2021 Sb. NSS, Právo na informace: řízení o odvolání; osoba zúčastněná na řízení

č. 4112/2021 Sb. NSS
Právo na informace: řízení o odvolání; osoba zúčastněná na řízení
k § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 111/2019 Sb.
k § 34 soudního řádu správního, ve znění zákona č. 111/2019 Sb.
Pokud Úřad pro ochranu osobních údajů rozhodl o odvolání či stížnosti proti rozhodnutí právnické či fyzické osoby ve věcech svobodného přístupu k informacím (§ 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 111/2019 Sb.) má právo v řízení o žalobě proti rozhodnutí úřadu taková právnická nebo fyzická osoba vystupovat jako osoba zúčastněná na řízení (§ 34 s. ř. s.), nebude-li sama přímo žalobkyní.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2020, čj. 10 As 244/2020-40)
Prejudikatura: č. 32/2003 Sb. NSS, č. 3257/2015 Sb. NSS, č. 3405/2016 Sb. NSS, č. 4006/2020 Sb.; nálezy Ústavního soudu č. 10/2007 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 260/06 ) a č. 101/2017 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 1146/16).
Věc: Prostor Prostějov, z. s., proti Vodovodům a kanalizacím Prostějov, a. s. o žádosti o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalované.

Žalobce se žádostí ze dne 14. 1. 2019 domáhal po žalované poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rozhodnutím ze dne 1. 3. 2019 žalovaná žalobci odmítla požadované informace poskytnout z důvodu ochrany osobních údajů. Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal a žalovaná rozhodnutím ze dne 12. 3. 2019 jeho odvolání zamítla. Proti tomuto rozhodnutí žalované se žalobce bránil žalobou. Krajský soud v Brně žalobě vyhověl a rozsudkem ze dne 17. 6. 2020, čj. 29 A 66/2019-116, rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.
Proti rozsudku krajského soudu žalovaná (stěžovatelka) podala kasační stížnost. Stěžovatelka prý nebyla povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
[4] Článek XV bod 17 zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, změnil § 20 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím. Nebylo-li podle dřívější úpravy možné určit nadřízený orgán dle § 178 správního řádu, rozhodoval v odvolacím řízení a řízení o stížnosti ten, kdo stál v čele povinného subjektu. Dle novelizovaného znění § 20 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím v takových případech rozhoduje v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti Úřad pro ochranu osobních údajů.
[5] Dřívější úpravu § 20 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím bylo možno použít jen do 1. 1. 2020 (čl. XVI zákona č. 111/2019 Sb.), počínaje následujícím dnem se proto použije úprava nová, a to i na běžící řízení.
[6] Stěžovatelka, na kterou se žalobce obrátil jako na povinný subjekt, je akciovou společností – v jejím případě tak není možné určit podle § 178 správního řádu, kdo je jejím nadřízeným správním orgánem. V projednávané věci tedy s účinností od 2. 1. 2020 přešla ze zákona působnost rozhodovat v odvolacím řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů. Samotné rozhodnutí uvedené v
Nahrávám...
Nahrávám...