dnes je 19.6.2024

Input:

č. 4137/2021 Sb. NSS, Správní řízení: kumulativní účinek vad správního řízení

č. 4137/2021 Sb. NSS
Správní řízení: kumulativní účinek vad správního řízení
k § 36 odst. 3, § 49 a § 50 a násl. správního řádu, ve znění zákonů č. 413/2005 Sb. a č. 303/2013 Sb.
Při posuzování závažnosti procesních pochybení správního orgánu (§ 36 odst. 3, § 49 a § 50 a násl. správního řádu) a míry, v jaké mohla účastníka zkrátit na právech, je nutno přihlížet i k jejich kumulativnímu účinku.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 10. 2020, čj. 1 As 218/2019-28)
Prejudikatura: č. 280/2004 a č. 3343/2016 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 10/1995 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 61/94), č. 76/1997 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 95/97), č. 127/2002 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 173/02), č. 87/2004 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 569/03), č. 200/2005 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 139/05), č. 22/2005 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 359/05), č. 169/2009 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 3010/08).
Věc: F. H. proti řediteli Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce byl uznán vinným ze spáchání jednání majícího znaky přestupku podle § 189 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru“), ve spojení s § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a byl mu uložen kázeňský trest ve výši 1 500 Kč.
Podle rozhodnutí náměstka ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy pro vnější službu ve věcech kázeňských (dále jen „orgán I. stupně“) ze dne 16. 7. 2015 porušil žalobce § 41 odst. 1 zákona o silničním provozu tím, že: „Dne 17. listopadu 2014 ve 21:40 hodin řídil služební motorové vozidlo v barevném provedení Policie ČR tov. zn. ŠKODA OCTAVIA Z X RZ X v Praze 2 po Karlově náměstí ve směru od ulice Lazarská k ulici Ječná ve středním jízdním pruhu pro odbočení do ulice Resslova za užití zvláštního výstražného světla modré barvy; v křižovatce Karlovo náměstí – Ječná – Resslova při přejíždění ze středního jízdního pruhu do levého jízdního pruhu pro přímý směr jízdy k ul. Na Moráni přes podélnou čáru souvislou ohrozil řidiče A. S., který ve stejném směru jízdy řídil vlastní vozidlo tov. zn. VW Multivan RZ Y (dále jen „vozidlo VW“) v levém jízdním pruhu, kdy se rozjížděl do předmětné křižovatky na signál se zeleným světlem Volno, přičemž došlo ke střetu zadní levé boční části služebního vozidla a pravé přední části vozidla VW Multivan RZ Y.
Žalobce podal proti rozhodnutí orgánu I. stupně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 11. 11. 2015 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze. Žalovanému vytýkal, že vyšel z nedostatečně zjištěného skutkového stavu, neboť ani on ani správní orgán I. stupně nezjišťovali skutečnosti svědčící v prospěch žalobce. Zejména neprovedli požadovaný znalecký posudek, aniž přitom jakkoli zdůvodnili, proč považují takový důkaz za nadbytečný; rozhodnutí je proto nepřezkoumatelné. Dále žalovaný ani správní orgán I. stupně nezdůvodnili, jakými úvahami se řídili při hodnocení důkazů, zejména svědeckých výpovědí, neodstranili rozpory ve výpovědích svědka
Nahrávám...
Nahrávám...