dnes je 5.3.2024

Input:

č. 4246/2021 Sb. NSS; Ochrana veřejného zdraví: nařízení protiepidemických opatření telefonickým sdělením

č. 4246/2021 Sb. NSS
Ochrana veřejného zdraví: nařízení protiepidemických opatření telefonickým sdělením
k § 64 a § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 392/2005 a č. 267/2015 Sb. (v textu jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“)
ke správnímu řádu ve znění účinném do 31. 12. 2020
Krajská hygienická stanice musí o protiepidemických opatřeních podle § 64 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, rozhodnout dle správního řádu (§ 67 odst. 1 citovaného zákona); zejména tato opatření (např. karanténa) nelze stanovit jen telefonicky.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2021, čj. 10 As 229/2021-31)
Prejudikatura: č. 735/2006 Sb. NSS a č. 3817/2018 Sb. NSS; č. 30/2010 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 1849/08).
Věc: a) L. V. a b) E. V. proti Krajské hygienické stanici kraje Vysočina o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalované.

Žalobce a) navštěvoval v rozhodné době Mateřskou školu v Hamrech nad Sázavou. Dne 15. 9. 2020 obdržela žalobkyně b) e-mail z mateřské školy, že dne 4. 9. 2020 zde bylo dítě, které následně bylo 15. 9. 2020 pozitivně testováno na covid-19, a proto bude rodiče dětí kontaktovat hygienická stanice.
Téhož dne žalobkyni b) telefonicky kontaktovala zaměstnankyně žalované a oznámila jí, že žalobce a) je v karanténě z důvodu kontaktu s pozitivně testovaným dítětem v mateřské škole a že bude muset absolvovat PCR test, jehož termín žalobkyni b) sdělí následující den. Žalobkyni b) rovněž sdělila, že má kontaktovat dětskou lékařku, která jí vystaví karanténu, pokud by potřebovala ošetřovné. K dotazu žalobkyně b), zda obdrží písemné rozhodnutí o nařízení karantény, žalovaná odvětila, že ona takové rozhodnutí nevydává.
Dne 16. 9. 2020 žalobkyni b) opět telefonicky kontaktovala tatáž zaměstnankyně žalované s tím, že se má s žalobcem a) dostavit k odběru 18. 9. 2020. Téhož dne se žalovaná neúspěšně pokoušela telefonicky kontaktovat dětskou lékařku.
Žalobkyně b) se dne 17. 9. 2021 spojila s dětskou lékařkou, popsala jí situaci v mateřské škole a lékařka si poznamenala, kdy má jít žalobce a) na test.
Téhož dne žalovaná žalobkyni b) e-mailem sdělila, že ona karanténu žalobci a) nenařizovala. Domnívala se, že k tomu je příslušná pediatrička. K nutnosti podrobit se PCR testu dodala, že žalobce a) je povinen dostavit se k indikovanému PCR testu. V uvedeném e-mailu zaznělo: „Pokud se nedostavíte, je KHS kraje Vysočina oprávněna Vám tuto povinnost uložit rozhodnutím, pokud se ani tomuto rozhodnutí nepodrobíte, je KHS kraje Vysočina oprávněna vynutit plnění této povinnosti prostředky danými příslušnou právní úpravou (např. předvedení Policií České republiky). Pokud byste uvedenou povinnost dobrovolně nesplnila, dopustila byste se současně přestupku dle § 92k odst. 3 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví.“
E-mailem z 18. 9. 2020 dětská lékařka sdělila žalobkyni b), že o epidemiologické situaci v mateřské škole nemá od žalované žádné bližší informace, proto nemůže posoudit správnost nařízených opatření. To potvrdila i ve sdělení ze 7. 2. 2021.
Žalovaná
Nahrávám...
Nahrávám...