dnes je 24.7.2024

Input:

č. 4286/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: organizační složka státu jako původce podle zákona o archivnictví

č. 4286/2022 Sb. NSS
Řízení před soudem: organizační složka státu jako původce podle zákona o archivnictví
Správní řízení: povaha rozhodnutí o svěření části archiválií do péče jiného než příslušného archivu
k § 44 písm. q) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o archivnictví“)
k § 70 písm. c) soudního řádu správního
k § 67 správního řádu
I. Vystupuje-li organizační složka státu jako původce v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, jedná v nevrchnostenském postavení a může se domáhat ochrany v řízení před správními soudy.
II. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o povinnosti původce či jeho organizační části svěřit archiválie do péče jiného než příslušného archivu podle § 44 písm. q) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, je rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu.
III. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o povinnosti původce či jeho organizační části svěřit archiválie do péče jiného než příslušného archivu podle § 44 písm. q) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, není rozhodnutím, kterým se pouze upravuje vedení řízení [§ 70 písm. c) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2021, čj. 6 As 96/2021-26)
Prejudikatura: č. 477/2005 Sb. NSS, č. 906/2006 Sb. NSS, č. 2941/2014 Sb. NSS, č. 3196/2015 Sb. NSS, č. 3412/2016 Sb. NSS, č. 3745/2018 Sb. NSS, č. 4006/2020 Sb. NSS.
Věc: Česká republika – Vrchní státní zastupitelství v Praze proti Ministerstvu vnitra, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný – Ministerstvo vnitra (odbor archivní správy) dne 7. 2. 2019 podle § 44 písm. q) zákona o archivnictví rozhodl, že se přenáší působnost ze Státního oblastního archivu v Praze na Národní archiv, a to v oblasti předarchivní péče, respektive výběru archiválií z dokumentů vzniklých z činnosti žalobkyně, s tím, že současně podle § 71 odst. 2 zákona o archivnictví určil, že kontrolu dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby u žalobkyně vykonává Národní archiv.
Žalobkyně podala proti tomuto rozhodnutí rozklad, o němž ministr vnitra nerozhodl. Žalobkyně pouze obdržela neformální přípis žalovaného ze dne 2. července 2019, že rozkladová komise ministra vnitra neshledala ve věci přenesení působnosti procesní pochybení. Žalobkyně proto podala žalobu na ochranu proti nečinnosti ministra vnitra; v průběhu řízení na základě poučení Městského soudu v Praze změnila označení žalovaného správního orgánu na Ministerstvo vnitra.
Rozsudkem ze dne 3. 2. 2021, čj. 8 A 138/2019-81, Městský soud v Praze uložil žalovanému povinnost rozhodnout o rozkladu žalobkyně proti výše uvedenému rozhodnutí o přenesení působnosti, a to do třiceti dnů od právní moci rozsudku. Neakceptoval názor žalovaného, že rozhodnutí podle § 44 písm. q) zákona o archivnictví je pouhým interním organizačním aktem. Poukázal na to, že citované ustanovení výslovně stanoví, že žalovaný rozhoduje, což je silným vodítkem k závěru, že jde o rozhodování ve smyslu závazného určování práv a povinností. Podle § 44 písm. q) zákona o archivnictví se
Nahrávám...
Nahrávám...