dnes je 19.6.2024

Input:

č. 4329/2022 Sb. NSS, Rozšířený senát: spor o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace; příslušnost správního orgánu; promlčení

č. 4329/2022 Sb. NSS
Rozšířený senát: spor o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace; příslušnost správního orgánu; promlčení
k § 141, § 169 odst. 1 písm. d) a § 170 správního řádu
k zákonu č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (v textu jen „zákon o poskytování dotací soukromým školám“)
k § 629 občanského zákoníku
I. Sporem z veřejnoprávní smlouvy, který řeší správní orgán ve sporném řízení (§ 141 správního řádu), je i spor o uzavření veřejnoprávní smlouvy.
II. Spor vzniklý mezi právnickou osobou a krajským úřadem o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, je příslušné řešit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [§ 169 odst. 1 písm. d) správního řádu].
III. Nárok na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se promlčuje ve lhůtě 3 let (§ 170 správního řádu, § 629 odst. 1 občanského zákoníku).
(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2022, čj. 4 As 65/2018-85)
Prejudikatura: č. 273/2004 Sb. NSS, č. 1437/2008 Sb. NSS, č. 1542/2008 Sb. NSS, č. 1629/2008 Sb. NSS, č. 1853/2009 Sb. NSS, č. 1926/2009 Sb. NSS, č. 2133/2010 Sb. NSS, č. 2475/2012 Sb. NSS, č. 2984/2014 Sb. NSS, č. 3243/2015 Sb. NSS, č. 3252/2015 Sb. NSS, č. 3257/2015 Sb. NSS, č. 3438/2016 Sb. NSS, č. 3460/2016 Sb. NSS, č. 3481/2016 Sb. NSS, č. 3579/2017 Sb. NSS, č. 3580/2017 Sb. NSS, č. 3686/2018 Sb. NSS, č. 3692/2018 Sb. NSS, č. 3777/2018 Sb. NSS, č. 3821/2019 Sb. NSS, č. 3896/2019 Sb. NSS, č. 3931/2019 Sb. NSS, č. 4189/2021 Sb. NSS, nálezy Ústavního soudu č. 207/2017 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 655/17) a č. 347/2020 Sb.; č. 82/2007 Sb. NS.
Věc: Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o. proti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o neuzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí (zvýšení) dotace, o kasační stížnosti žalovaného.

V projednávané věci jde o posouzení, jakou možnost obrany má ten, kdo nesouhlasí s tím, že s ním nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí (zvýšení) dotace podle § 3 odst. 3 zákona o poskytování dotací soukromým školám. Dosavadní judikatura se rozchází v tom, zda informace o důvodech neuzavření smlouvy představuje rozhodnutí přezkoumatelné ve správním soudnictví podle § 65 a násl. s. ř. s., nebo zda jde o zásah přezkoumatelný ve správním soudnictví podle § 82 s. ř. s.
Žalobkyně požádala o zvýšení dotace podle § 5 zákona o poskytování dotací soukromým školám. Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnutím ze dne 10. 2. 2017 její žádosti nevyhověl a smlouvu o zvýšení dotace se rozhodl neuzavřít, jelikož v posledním protokolu o kontrole bylo Českou školní inspekcí zjištěno závažné porušení právních předpisů. Stěžovatel podle § 90 odst. 5 správního řádu, odvolání žalobkyně zamítl a prvostupňové rozhodnutí potvrdil.
Podle § 5 odst. 1 zákona o poskytování dotací soukromým školám krajský úřad a právnická osoba podle § 1 odst. 1 věty první téhož zákona uzavřou veřejnoprávní smlouvu o zvýšení dotace, jsou-li splněny zákonné podmínky, tedy (vedle jiného) pokud v posledním protokolu o kontrole
Nahrávám...
Nahrávám...