dnes je 12.7.2024

Input:

č. 4397/2022 Sb. NSS, Právo na informace: dokumenty Evropského parlamentu, Rady a Komise

č. 4397/2022 Sb. NSS
Právo na informace: dokumenty Evropského parlamentu, Rady a Komise
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (v textu jen „nařízení č. 1049/2001“)
k § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise se použije pouze na dokumenty, které má v držení Evropský parlament, Rada a Komise. Není zvláštním právním předpisem ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tím se nestává ani v situaci, kdy se žádost o poskytnutí informace podaná podle tohoto zákona vztahuje k dokumentu pocházejícímu od Evropského parlamentu, Rady či Komise, který je v držení povinného subjektu, a je třeba dodržet požadavky čl. 5 citovaného nařízení na konzultaci dotčeného unijního orgánu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 8 As 164/2020-62)
Prejudikatura: rozsudek velkého senátu Soudního dvora ze dne 18. 12. 2007, Švédsko proti Komisi (C-64/05 P), rozsudky Soudního dvora ze dne 29. 6. 2010, Komise proti Technische Glaswerke Ilmenau (C-139/07 P) a ze dne 13. 9. 2018, Buccioni (C-594/16); rozsudky Tribunálu ze dne 28. 4. 2017, Gameart proti Komisi (T-264/15), ze dne 5. 12. 2018, Falcon Technologies International proti Komisi (T-875/16) a ze dne 5. 12. 2018, Sumner proti Komisi (T-152/17).
Věc: Česká asociace satelitních operátorů z.s. proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobkyně požádala žalovaného o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a sice textu tří odpovědí ze dnů 17. 8. 2017, 21. 12. 2017 a 8. 10. 2018 zaslaných Českou republikou prostřednictvím žalovaného Evropské komisi za období od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018 v souvislosti s plánovaným uvolněním pásma 700 MHz v ČR a přechodem na standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače DVB-T2. Dále požádala o poskytnutí reakce Komise na tyto odpovědi, resp. o sdělení, co bylo předmětem této reakce.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 2. 2019 žádost žalobkyně odmítl. Vzhledem k tomu, že ve věci plánovaného přechodu na vysílací standard DVB-T2 bylo zahájeno „prenotifikační řízení“ Komise o státní podpoře, je podle žalovaného nutno na poskytování informací souvisejících s tímto řízením použít nařízení č. 1049/2001. To se vztahuje na všechny dokumenty, které orgán EU vytvořil nebo obdržel a které má v držení, a to ve všech oblastech činnosti EU (čl. 2 odst. 3 nařízení). Nařízení č. 1049/2001 upravuje přístup k dokumentům ze strany orgánů EU, nicméně na základě zásady loajální spolupráce uvedené v bodu 15 odůvodnění nařízení je nutné jej použít i na zpřístupňování daných dokumentů ze strany orgánů členských států. Z judikatury Soudního dvora vyplývá, že se na dokumenty, s nimiž Komise nakládá v průběhu řízení o státní podpoře, vztahuje výjimka pro odepření přístupu k informacím. Toto řízení má totiž charakter vyšetřování ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení a dokumenty
Nahrávám...
Nahrávám...