dnes je 18.4.2024

Input:

č. 4492/2023 Sb. NSS; Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; osoba vykonávající dohled nad nezletilým dítětem jako účastník dopravní nehody

č. 4492/2023 Sb. NSS
Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; osoba vykonávající dohled nad nezletilým dítětem jako účastník dopravní nehody
k § 47 odst. 3 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
k § 881 občanského zákoníku
V situaci, kdy se dopravní nehody účastní nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, je zpravidla účastníkem dopravní nehody ve smyslu § 47 odst. 3 a 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, i osoba vykonávající bezprostřední dohled nad tímto dítětem (§ 881 občanského zákoníku). V této souvislosti není významné, zda dohlížející osoba fyzicky ovládala a řídila pohyb nezletilého (držela jej za ruku).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2023, čj. 8 As 14/2021-35)
Prejudikatura: č. 792/2006 Sb. NSS, č. 1778/2009 Sb. NSS, č. 3846/2019 Sb. NSS a č. 1865/2009 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 145/2003 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 666/02) a č. 214/2015 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 1587/15); č. 30/1998 Sb. rozh. tr. a č. 51/2021 Sb. rozh. obč.
Věc: F. L. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o spáchání přestupku, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce v květnu 2019 doprovázel svoji šestiletou vnučku, kterou při přecházení ulice srazilo a zranilo couvající osobní vozidlo. Dle svého vyjádření vnučku po nárazu zkontroloval, byla sice otřesená, ale na nohou, které jí vozidlo přejelo, neměla žádná viditelná zranění. Měla pouze trochu rozražený ret. Žalobce proto z místa nehody i s vnučkou odešel, aby ji předal její matce. Z místa nehody odjela i řidička, která dítě srazila.
Podle Magistrátu města Plzně, odboru správních činností, oddělení dopravních přestupků (prvostupňový správní orgán) byl žalobce účastníkem nehody, při níž došlo ke zranění osoby. Protože jako účastník nehody odešel z místa nehody, aniž by dopravní nehodu neprodleně ohlásil policistovi, porušil povinnosti plynoucí z § 47 odst. 4 písm. a) zákona o silničním provozu, a to za použití § 47 odst. 3 písm. b) citovaného zákona, a dopustil se přestupku podle § 125c odst. 1 písm. i) bodu 2 téhož zákona. Protože žalobce současně nesetrval na místě nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně nevrátil po poskytnutí nebo přivolání pomoci, porušil povinnost plynoucí z § 47 odst. 4 písm. c) zákona o silničním provozu a dopustil se přestupku podle § 125c odst. 1 písm. i) bodu 4 téhož zákona. Za tyto přestupky prvostupňový správní orgán žalobci uložil pokutu ve výši 2 500 Kč. Prvostupňový správní orgán považoval žalobce za účastníka dopravní nehody s odůvodněním, že při nehodě byla zraněna jeho vnučka, kterou doprovázel a vedl za ruku. Ačkoli nedošlo ke zranění žalobce, ani mu nevznikla žádná hmotná škoda, měl za svoji vnučku odpovědnost. Po zraněné vnučce totiž nelze s ohledem na její rozumové schopnosti požadovat, aby si uvědomovala své povinnosti plynoucí z účasti na dopravní nehodě, a proto to byl její doprovod, který za ni měl tyto povinnosti převzít, pokud to s ohledem na svou nepřítomnost nemohl učinit její zákonný zástupce.
Nahrávám...
Nahrávám...