dnes je 12.7.2024

Input:

č. 4529/2023 Sb. NSS, Pobyt cizinců: výzva k odstranění vad oznámení o změně zaměstnavatele

č. 4529/2023 Sb. NSS
Pobyt cizinců: výzva k odstranění vad oznámení o změně zaměstnavatele
k § 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v textu jen „zákon o pobytu cizinců“)
k § 37 odst. 3 a § 154 správního řádu
Pokud oznámení o změně zaměstnavatele podle § 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, obsahuje odstranitelné vady, je správní orgán povinen dle § 154 ve spojení s § 37 odst. 3 správního řádu držitele zaměstnanecké karty k odstranění těchto vad vyzvat.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2023, čj. 4 Azs 124/2023-34)
Prejudikatura: č. 1611/2008 Sb. NSS, č. 2544/2012 Sb. NSS a č. 3448/2016 Sb. NSS.
Věc: V. Q. H. proti Ministerstvu vnitra o změnu zaměstnavatele, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný dne 18. 11. 2021 žalobci jako držiteli zaměstnanecké karty na základě jeho žádosti ze dne 24. 10. 2021 sdělil, že nesplňuje podmínky podle § 42g odst. 7 a 8 zákona o pobytu cizinců pro zaměstnání na pracovním místě pomocník v kuchyni u zaměstnavatele TonyAndBrothers, s. r. o., neboť žalovanému doručil oznámení o změně zaměstnavatele až po předpokládaném datu nástupu do nového zaměstnání a k oznámení nepředložil pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, ze které by bylo patrné, že byla uzavřena na pracovní pozici uvedenou v oznámení a v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
Žalobce podal proti rozhodnutí (sdělení) žalovaného žalobu, kterou Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 31. 1. 2023, čj. 29 A 9/2022-58, zamítl. V odůvodnění rozsudku konstatoval, že žalovaný neporušil žádnou procesní povinnost, když žalobce nevyzval k odstranění vad oznámení. Odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2022, čj. 3 A 106/2020-30, který vyslovil, že § 42g odst. 9 zákona o pobytu cizinců je zvláštní právní úpravou ve vztahu k § 37 správního řádu. Sdělení o nesplnění podmínek pro změnu zaměstnavatele je pouze deklaratorním rozhodnutím, kterým se autoritativně stvrzuje, zda jsou splněny podmínky pro změnu zaměstnavatele, přičemž účinky tohoto oznámení nastávají ze zákona. Tvrzení žalobce, že uvedení vadného data změny zaměstnavatele představuje zjevnou písařskou chybu, bylo nevěrohodné. I kdyby soud tomuto tvrzení přisvědčil, na věci by to nic nezměnilo, jelikož žalobce k oznámení nepřiložil dokumenty předpokládané zákonem. Žalovaný postupoval správně, když v poučení napadeného rozhodnutí neuvedl, že žalobce měl možnost bránit se správní žalobou.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, ve které stejně jako v žalobě namítal, že žalovaný postupoval nezákonně, když jej v souladu s § 37 odst. 3 správního řádu nevyzval k odstranění vad podání a neposkytl mu k opravě přiměřenou lhůtu, ačkoliv se jednalo o odstranitelné vady podání spočívající v doložení chybějících dokumentů a opravu zjevné písařské chyby v datu nástupu do zaměstnání. Skutečnost, že se jednalo o písařskou chybu, musela být žalovanému zřejmá, neboť v oznámení byl sice uveden den ohlašované budoucí změny 1. 9.
Nahrávám...
Nahrávám...